Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 65/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 65/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.04.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XVI/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2020, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 37 936 357,20 zł, w tym dochody bieżące 35 178 109,36 zł; dochody majątkowe 2 758 247,84 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 37 042 357,20 zł, w tym wydatki bieżące 34 452 454,09 zł; wydatki majątkowe 2 589 903,11 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 242 447,34 zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

- dział 855 rozdział 85501 – zwiększenia o kwotę 5 167 000 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- dział 855 rozdział 85504 – zmniejszenia o kwotę 6 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

dział 855 rozdział 85513 – zmniejszenia o kwotę 200 zł z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 242 447,34 zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

- dział 020 rozdział 02001 -  - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki leśnej,

-dział 600 rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 630 rozdział 63003, 63095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023, 75077 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań  w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz realizacji programu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- dział 801 rozdział 80101, 80148 oraz dział 854 rozdział 85401 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania Samorządowej Szkoły w Międzylesiu,

- dział 855 rozdział 85501 – zwiększenia o kwotę 5 167 000 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- dział 855 rozdział 85504 – zmniejszenia o kwotę 6 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

dział 855 rozdział 85513 – zmniejszenia o kwotę 200 zł z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 65.xls
XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 65.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 98
W tym miesiącu: 218448
Od początku: 15067550
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne