Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 63/2020 z dnia 20.04.2020 r. w sprawie: zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych.

Zarządzenie Nr63/2020

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia20 kwietnia 2020 r.

 

 

w sprawie: zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych.

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 31ustawy zdnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz.568), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491, poz. 565), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 566, poz. 577), art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 374, 568 i 695) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zawieszam prowadzenie czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych na okres trwania wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu epidemii.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Międzylesie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Podjęcie zarządzenia wynika z konieczności ochrony życia i zdrowia podatników oraz ekonomiki postępowania organu podatkowego, polegającej na unikaniu zbędnych kosztów. Każde upomnienie musi zostać doręczone przesyłką listowną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Prawidłowo doręczone upomnienie może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W czasie trwania pandemii obserwowany jest zwrot niedoręczonych kosztownych przesyłek. Ponadto w toku postępowania legislacyjnego jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych. Po jego wejściu w życie nie będą prowadzone postępowania egzekucyjne przez właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych, pomimo ewentualnego skierowania tytułu wykonawczego do egzekucji. Dodatkowo na podstawie art. 15zzs i 15zzr wymienionej na wstępie ustawy na czas trwania epidemii zawiesza się bieg terminów procesowych dla organów i podatników. W praktyce tytuł wykonawczy można wystawić dopiero po upływie 7 dni od skutecznego doręczenia upomnienia, a w wyniku zawieszenia biegu terminów, dopiero po zakończeniu trwania stanu epidemii.  

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 901
W tym miesiącu: 234416
Od początku: 15083518
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne