E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą.           

Procedura przyprowadzania dziecka do Samorządowego Żłobka w Międzylesiu w okresie stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Ze względu na uruchomienie placówki w reżimie sanitarnym wprowadzam dodatkowe  procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola, w oparciu o § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm. )  oraz wytycznych  GIS z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3, a także rekomendacji MZ i MEN

 

 1. Ze względu na zapewnienie odpowiedniego poziomu reżimu sanitarnego, w żłobku  nie może przebywać więcej dzieci niż 12 dzieci na grupę.
 2. Jeżeli rodzic chce przyprowadzić dziecko do żłobka w okresie reżimu sanitarnego powinien ten fakt zgłosić wcześniej w celu ustalenia możliwości przyjęcia dziecka do żłobka, co jest uzależnione ilością dzieci wgrupie.
 3. W pierwszej kolejności ze żłobka powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 4. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Dzieci przyprowadzane do żłobka powinny być zdrowe, w szczególności bez objawów mogących wskazywać na zarażenie koronawirusem oraz  zachorowaniem na COVID-19. 
 6. Dzieci przed przyprowadzeniem do żłobka powinny mieć codziennie mierzoną temperaturę.
 7. Jeżeli z dzieckiem zamieszkuje  osoba w kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
 8.  W przypadku wystąpienia u dziecka podwyższonej temperatury lub  innych objawów mogących wskazywać na objawy chorobowe, w tym w szczególności towarzyszące zarażeniu koronawirusem lub zachorowaniu na COVID-19 - dziecka nie wolno przyprowadzić  do żłobka, należy skontaktować się z lekarzem, stacją sanitarno -epidemiologiczną, lub zadzwonić na nr 999 lub 112  i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 9. Podczas pobytu w żłobku dzieci nie korzystają z indywidualnej osłony nosa i ust.
 10. Dzieci nie mogą przynosić do żłobka własnych zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów.
 11. Dziecko może wejść do żłobka tylko w towarzystwie jednego opiekuna, tylko do części wspólnej wyznaczonej w żłobku zgodnie z zasadą  – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m.
 12. Opiekun dziecka powinien mieć założoną osłonę  nosa  i ust, przed wejściem do placówki powinien zdezynfekować ręce udostępnionym przez żłobek środkiem do dezynfekcji oraz mieć założone rękawiczki ochronne. 
 13. Rodzic/opiekun dziecka  powinien zachować odstęp społeczny od pracowników żłobka, a także innych dzieci i ich opiekunów wynoszący co najmniej 2 m.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wskazania numerów telefonów  kontaktowych (tzw. szybki kontakt), w celu ewentualnego poinformowania o niepojących objawach u dziecka lub innych okolicznościach związanych z pobytem w żłobku.
 15. W razie manifestowania przez dziecko niepokojących objawów choroby, dziecko zostanie odizolowane i zostaną zawiadomieni rodzice/opiekunowie prawni w celu jak najszybszego odebrania dziecka ze żłobka.
 16. W razie wytępienia u dzieci przebywających w żłobku lub pracowników mających z nimi kontakt objawów mogących wskazywać na zarażenie koronawirusem lub zachorowaniem na COVID-19 niezwłocznie zostanie poinformowana stacja sanitarno-epidemiologiczna i dalsze postępowanie będzie uzależnione od ich wskazań (możliwe wprowadzenie kwarantanny lub izolacji, zamknięcie placówki).  Jeśli personel żłobka  uzna, że zdrowie dziecka jest zagrożone, wezwane zostanie pogotowie ratunkowe.
 17. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci
  ze żłobka przez opiekunów zdrowych (rodzice/ opiekunowie prawni/osoby upoważnione) bez objawów chorobowych, podwyższonej temperatury, nie mających wskazań zgodnie z reżimem sanitarnym jako osoby przebywające w kwarantannie   bądź pod nadzorem epidemicznym.
 18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników rodzice/opiekunowie prawni  przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka  zobowiązani są złożyć oświadczenie  stanowiące załącznik nr 1 do procedury.
 19. W sytuacji zgłoszenia chęci przyprowadzania do żłobka w reżimie sanitarnym więcej dzieci niż 12 na grupę, żłobek będzie przyjmowało w pierwszej  kolejności te dzieci, których rodzice pracują w branżach, o których mowa  w pkt. 4  na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do procedury.
 20. W związku ze stanem epidemicznym i koniecznością zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania placówki rodzice/opiekunowie prawni powinni stosować się do wszelkich procedur, wytycznych, zaleceń wprowadzanych w placówce jak również zaleca się bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronach GIS/MZ/MEN.
 21. Prosimy o wyrażenie zgody na pomiar temperatury u dzieci, gdyż jest to jeden z symptomów zarażenia koronawirusem i objawem zachorowania na COVID-19.  Wzór zgody zawiera załącznik nr 1 do procedury.  
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 850
W tym miesiącu: 37613
Od początku: 24169691
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne