Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 41/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 41/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28.02.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XVI/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2020, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 557 198,86 zł, w tym wydatki bieżące 29 0003 295,75 zł; wydatki majątkowe 2 553 903,11 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 710 rozdział 71004 -  - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego,

- dział 750 rozdział 75023, 75075– przeniesienia pomiędzy w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 801131 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół,

dział 900- rozdział 90015,90025, 90095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego, gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozostałej działalności,

- dział 921 rozdział 92105 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 -wydatki - zarz 41.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3796
W tym miesiącu: 153063
Od początku: 15002165
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne