Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 22/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 22/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XVI/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2020, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 396 753,40 zł, w tym dochody bieżące 29 653 448,60 zł; dochody majątkowe 2 743 304,80 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 502 753,40 zł, w tym wydatki bieżące 29 070 404,29 zł; wydatki majątkowe 2 432 349,11 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

-dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 534 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r.

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 020 rozdział 02001 -  - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki leśnej,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

-dział 852 rozdział 85215- zwiększenia o kwotę 534 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r,

-dział 854 rozdział 85416 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie stypendium dla uczniów,

-dział 900- rozdział 90015,90025, 90026, 90095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego,  gospodarki odpadami komunalnymi, działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz pozostałej działalności.

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody budżetu gminy - zarz 22.xls
XLSzał nr 2 - wydatki budżetu gminy - zarz 22.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2315
W tym miesiącu: 251180
Od początku: 15100282
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne