E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2020 - ZAMÓWIENIA

logo euroreg.jpeg logo_cz_pl_eu_ers-1.jpeg

Konserwacja rokokowej ambony, polichromowanej, złoconej i srebrzonej z kościoła pw. św. Mikołaja w Domaszkowie w ramach projektu "Renowacja zabytków sakralnych na pograniczu polsko - czeskim", współfinansowanego przy udziale środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Oś Priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, działanie: 11.2.45.2.1. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Kody PCV 92522000-6; 45453100-8   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (651,91KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFAmbona - Domaszków.pdf (67,99KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe - ambona - Domaszków.pdf - 6 str..pdf (339,47KB)DOCzał. nr 1 formularz ofertowy.doc (205,50KB)DOCzał. nr 2 wykaz wykonanych usług.doc (200,00KB)DOCzał. nr 3 wykaz osób.doc (201,00KB)PDFzał. nr 4 projekt umowy.pdf (4,41MB)PDFzał. nr 5 Program prac konerwatorskich.pdf (8,74MB)

*********************************************************************************************************************************************************************

logo euroreg.jpeg logo_cz_pl_eu_ers-1.jpeg

Renowacja 4 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej w kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi w ramach projektu "Kulturowe dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego", współfinansowanego przy udziale środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Oś Priorytetowa 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, działanie: 11.2.45.2.1. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Kody PCV 92522000-6; 45453100-8   

Informacja o unieważnieniu: PDFunieważnienie postępowania.pdf (269,86KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFStacje Drogi Krzyżowe Nowa Wieś.pdf (44,44KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe - Stacje Drogi Krzyżowej.pdf (340,22KB)DOCzał. nr 1 formularz ofertowy.doc (207,00KB)DOCzał. nr 2 wykaz wykonanych usług.doc (201,00KB)DOCzał. nr 3 wykaz osób.doc (200,50KB)PDFzał. nr 4 projekt umowy.pdf (4,41MB)PDFzał. nr 5 Program prac konserwatorskich.pdf (2,34MB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 828 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019) - 02.11.2020 r.

Kody PCV 45233000-9

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (404,14KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (444,56KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,91MB)DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (688,20KB)DOCXZałącznik nr 2 - kosztorys ofertowy.docx (689,76KB)DOCXZałącznik nr 3 - wzór umowy.docx (692,07KB)PDFZałącznik nr 4 - Opis techniczny.pdf (1,69MB)PDFZałącznik nr 5 - Przedmiar robót.pdf (207,49KB)PDFZałącznik nr 6 - STWiORB.pdf (19,48MB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Międzylesie - 08.09.2020 r.

Kody PCV 90533000-2, 90512000-9,  90500000-2,  90514000-3

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia.pdf (316,73KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (3,27MB) , DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (690,37KB) , PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (1,81MB)

 

*********************************************************************************************************************************************************************

Modernizacja budynku pogimnazjalnego w Domaszkowie jako miejsce edukacji i spotkań młodzieży – I etap

Kod CPV 45000000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (46,33KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (272,90KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,81MB), DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx (23,70KB), PDFspecyfikacja.pdf (477,10KB), PDFprojekt umowy.pdf (1,63MB), PDFzałącznik nr 3 obmiar robót.pdf (740,13KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja elewacji Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- 05.08.2020 r.

UWAGA!!! Zmiana opisu przedmiotu zamówienia. Oferty należy składać w formie papierowej.

Kody PCV 45442110-1

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,92MB)DOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docx (673,75KB)DOCXZał. nr 2 - wykaz robót.docx (673,05KB)PDFZał. nr 3 - wzór umowy.pdf (2,78MB)JPEGElewacja od strony południowej.jpeg (403,98KB)JPEGElewacja od strony wschodniej.jpeg (351,99KB)JPEGElewacja od strony zachodniej.jpeg (277,87KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (322,07KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (290,15KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Domaszkowie- 03.08.2020 r.

Kody PCV 45246400-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (314,51KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (325,82KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - rów Domaszków.pdf (1,44MB), PDFprzedmiar robót - rów Domaszków.pdf (1,05MB), DOCXzal-nr-1-formularz-ofertowy (1).docx (676,03KB), PDFrów Domaszków - umowa.pdf (1,47MB)

 

*********************************************************************************************************************************************************************

Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu - 30.07.2020 r.

Kody PCV 45443000-4, 45321000-3, 45320000-6, 45312311-0, 45312310-3

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja o wyborze najkorzystiejszej oferty.jpeg (78,00KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (102,47KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie.pdf (3,32MB)DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc (35,00KB)DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc (28,50KB)PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego.pdf (162,07KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Remont i malowanie elewacji zewnętrznej na budynku Samorządowego Przedszkola w Domaszkowie oraz naprawa stopni przy wejściu do budynku - 29.07.2020 r.

Kody PCV 45000000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (326,79KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (295,98KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,74MB)DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx (23,62KB)PDFZałącznik nr 2 - specyfikacja techniczna.pdf (643,18KB)PDFZałącznik nr 3 - Przedmiar rób.pdf (493,83KB)PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (1,44MB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 334/21 obręb Międzylesie do stacji kolejowej PKP" - 27.07.2020 r.

Kody PCV 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (305,85KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (280,52KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,85MB)DOCXZał. 1 - formularz oferty.docx (688,75KB)PDFZał. 2 - projekt umowy.pdf (387,14KB)PDFZał. 3 - mapa ewidencyjna.pdf (423,73KB)7ZZał. 4 Dokumentacja fotograficzna.7z (1,65MB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Międzylesie - 23.07.2020 r.

Kody PCV 90533000-2, 90512000-9,  90500000-2,  90514000-3

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (3,25MB) , DOCXFormularz ofertowy - Załącznik nr 1.docx (690,34KB) , PDFWzór Umowy.pdf (1,83MB)

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego.pdf (308,73KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Domaszkowie

Kody PCV 45246400-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - rów Domaszków.pdf (1,43MB) , DOCXzal-nr-1-formularz-ofertowy (1).docx (676,03KB) , DOCXumowa - wzór.docx (676,55KB) , PDFprzedmiar robót - rów Domaszków.pdf (1,05MB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFrów-Domaszków-inf. z otw. ofert.pdf (362,14KB)

PDFrów Domaszków - unieważnienie przetragu.pdf (276,00KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja elewacji Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- 22.07.2020 r.

Kody PCV 45442110-1

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego:JPEGOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.jpeg (45,63KB)

Informacja z otwarcia ofert:JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (60,10KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,87MB)DOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docx (673,66KB)DOCXZał. nr 2 - wykaz robót.docx (673,05KB)DOCXZał. nr 3 - wzór umowy.docx (685,14KB)JPEGElewacja od strony południowej.jpeg (403,91KB)JPEGElewacja od strony północnej.jpeg (319,13KB)JPEGElewacja od strony wschodniej.jpeg (352,67KB)JPEGElewacja od strony zachodniej.jpeg (281,03KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Remont i wyposażenie zaplecza sanitarnego w Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu- 20.07.2020 r.

Kody PCV 45000000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (319,55KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (295,08KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,94MB)DOCXzał.1 Formularz ofertowy.docx (35,57KB)PDFzał. 2 - specyfikacja.pdf (587,97KB)PDFzał. 3 Przedmiar robót.pdf (1,17MB)PDFzał. 4 - projekt umowy.pdf (1,78MB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa ekogroszku do ogrzewania budynku remizy OSP Międzylesie, sezon grzewczy 2020/2021- 16.07.2020 r.

Kody PCV 09111210-5

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (331,92KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (352,53KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (4,65MB)DOCXzałącznik nr 1 formularz oferty.docx (14,51KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Międzylesie - 15.07.2020 r.

Kody PCV 90533000-2, 90512000-9,  90500000-2,  90514000-3

Zapytanie ofertowe: PDFZapytania Ofertowe.pdf (3,25MB), DOCXFormularz ofertowy - Załącznik nr 1.docx (690,34KB), PDFWzór Umowy - Załącznik nr 2.pdf (1,83MB)

PDFOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf (307,54KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2020/2021 - 15.07.2020 r.

Kody PCV 60112000-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (366,64KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (369,20KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,94MB)DOCXzałącznik nr 1 formularz oferty.docx (675,14KB)DOCXzałącznik nr 2 - wykaz pojazdów.docx (673,81KB)DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie.docx (673,55KB)PDFzałącznik nr 4 wykaz tras.pdf (874,94KB)PDFzałącznik nr 5 wzór umowy.pdf (2,34MB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 10.07.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFWybór oferty remont wieży.pdf (314,56KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert wieża.pdf (309,20KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZApytanie ofertowe.pdf (2,47MB)DOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx (688,73KB)PDFZał. nr 2 - Projekt umowy.pdf (575,18KB)PDFZał. nr 3 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdf (2,52MB)ATHZał. nr 4 - Przedmiar robót.ath (9,04KB)PDFZał. nr 4 - Przedmiar robót.pdf (29,64KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Remont i wyposażenie zaplecza sanitarnego w Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu - 07.07.2020 r.

Kody PCV 45000000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (423,06KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (397,39KB)

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,06MB)DOCXzałącznik nr 1 - formularz oferty.docx (198,74KB)PDFzałącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i dbioru robót.pdf (463,02KB)PDFzałącznik nr 3 - przedmiar robót.pdf (323,41KB)PDFzałącznik nr 4 wzór umowy.pdf (373,58KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Zakup wyposażenia Domów Tkaczy w Międzylesiu - 06.07.2020 r.

Kody PCV 39290000-1, 39130000-2, 39100000-3, 39120000-9, 39150000-8, 39290000-1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFwybór oferty Domy Tkaczy.pdf (750,42KB)

Informacja z otwarcia ofertPDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (741,64KB)

Wyjaśnienia nr 2 do zapytania ofertowego: PDFwyjaśnienia 2.pdf (333,71KB)

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego: PDFwyjaśnienia do zapytania.pdf (576,88KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdf (9,16MB)DOCZał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc (764,50KB)DOCXZał. nr 2 - wzór umowy.docx (679,04KB)DOCZał. nr 3 - Szczegółowe zestawienie.doc (733,00KB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie 2020 - 06.07.2020 r.

Kody PCV 45262600-7, 90650000-8

Informacja z otwarcia ofert: PDFAzbest - inf. z otwarcia ofert.pdf (341,06KB)

Wybór oferty: PDFAzbest - wybór oferty.pdf (336,60KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - AZBEST 2020.pdf (2,74MB)

Załączniki: DOCzałącznik nr 1 do zap. ofert..doc (39,50KB)DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc (27,50KB)DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc (32,50KB)PDFumowa - azbest wzór - 2020.pdf (2,04MB)

 

*********************************************************************************************************************************************************************

Budowa oświetlenia ulicznego w Międzylesiu przy ul. Szkolnej - 18.06.2020 r.

Kody PCV 45316110-9, 45231400-9, 34928510-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (677,23KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (625,54KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (4,25MB)DOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx (688,77KB)DOCXZał. nr 2 - Wykaz robót budowlanych.docx (687,67KB)DOCXZał. nr 3 - Wykaz osób proponowanych do wykonania zadania.docx (687,19KB)DOCXZał. nr 4 - Wzór umowy.docx (700,34KB)PDFZał. nr 5 - Projekt budowlany_Miedzylesie_Ul_Szkolna.pdf (3,64MB)ATHZał. nr 6 - Przedmiar_Międzylesie_Szkolna.ath (13,43KB)PDFZał. nr 6 - Przedmiar_Międzylesie_Szkolna_2020.pdf (175,85KB)PDFZał. nr 7 - STWIORB.pdf (690,92KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Budowa oświetlenia ulicznego w Międzylesiu przy ul. Słonecznej - 18.06.2020 r.

Kody PCV 45316110-9, 45231400-9, 34928510-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (661,29KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (614,89KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (4,21MB)DOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx (688,79KB)DOCXZał. nr 2 - Wykaz robót budowlanych.docx (687,61KB)DOCXZał. nr 3 - Wykaz osób proponowanych do wykonania zadania.docx (687,15KB)DOCXZał. nr 4 - Wzór umowy.docx (700,34KB)PDFZał. nr 5 - Projekt budowlany_Miedzylesie_Ul_Słoneczna.pdf (3,95MB)PDFZał. nr 6 - Przedmiar.pdf (83,75KB)ATHZał. nr 6 - Przedmiar_Słoneczna_20.ath (14,32KB), PDFZał. nr 7 - STWIORB.pdf (691,41KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 04.06.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (63,35KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (56,97KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,48MB)DOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx (688,73KB)PDFZał. nr 2 - Projekt umowy.pdf (575,18KB)PDFZał. nr 3 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdf (2,52MB)PDFZał. nr 4 - Przedmiar robót.pdf (29,64KB)ATHZał. nr 4 - Przedmiar robót.ath (9,04KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 25.05.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Unieważnienie zapytania ofertowego-JPEGOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.jpeg (46,40KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,11MB)DOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx (688,73KB)DOCXZał. nr 2 - Wykaz robót budowlanych.docx (687,49KB)DOCXZał. nr 3 - Wykaz osób proponowanych do wykonania zadania.docx (687,14KB)PDFZał. nr 4 - Projekt umowy.pdf (575,18KB)PDFZał. nr 5 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdf (2,52MB)ATHZał. nr 6 - Przedmiar robót.ath (9,04KB)PDFZał. nr 6 - Przedmiar robót.pdf (29,64KB).

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 18.05.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Unieważnienie zapytania ofertowego - JPEGOgłoszenie o unieważnieniu.jpeg (46,47KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (5,83MB)DOCXZał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx (688,73KB)DOCXZał. nr 2 - Wykaz robót budowlanych.docx (687,49KB)DOCXZał. nr 3 - Wykaz osób proponowanych do wykonania zadania.docx (687,14KB)PDFZał. nr 4 - Projekt umowy.pdf (575,18KB)PDFZał. nr 5 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdf (2,52MB)ATHZał. nr 6 - Przedmiar robót.ath (9,04KB)PDFZał. nr 6 - Przedmiar robót.pdf (29,64KB).

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 11.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONO

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (406,51KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert - Wieża.pdf (493,92KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (4,75MB)DOCXZalącznik nr 1- formularz ofertowy.docx (688,50KB)PDFZałącznik nr 2 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdf (2,52MB)PDFZałącznik nr 3 - Przedmiar.pdf (458,01KB) 

***********************************************************************************************************************************************************************

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogi położone w Domaszkowie i Nowej Wsi - 07.02.2020 r.

Kody PCV- 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (323,95KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (311,62KB)

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,92MB)DOCZalącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (733,00KB)DXFdomaszkow_274.DXF (1,77MB)DXFdomaszków_828.DXF (2,34MB)DXFnowa_wies_201.DXF (3,09MB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa tonerów zamienników do drukarek dla Gminy Międzylesie na rok 2020 - 05.02.2020 r.

JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (42,85KB)

JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (42,83KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdf (514,59KB)PDFformularz ofertowy.pdf (471,29KB)PDFumowa.pdf (506,84KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont bieżący wieży widokowo-przeciwpożarowej na Trójmorskim Wierchu - 31.01.2020 r.

Kody PCV 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania:PDFOgłoszenie o unieważnieniu zapytania.pdf (252,14KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (286,70KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (4,81MB)DOCXZalącznik nr 1- formularz ofertowy.docx (688,50KB)PDFZałącznik nr 2 - Ekspertyza z oceną stanu technicznego.pdf (2,52MB)PDFZałącznik nr 3 - Przedmiar.pdf (458,01KB) 

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Gminy Międzylesie na rok 2020 - 29.01.2020 r.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (314,14KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (314,98KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (910,39KB)PDFFORMULARZ OFERTOWY.pdf (857,27KB)PDFUMOWA.pdf (996,61KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 31
W tym miesiącu: 41435
Od początku: 24173513
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne