Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 190/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 190/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.10.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 34 110 232,47 zł, w tym dochody bieżące 29 108 754,79 zł; dochody majątkowe 5 001 477,68 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 919 726,47 zł, w tym wydatki bieżące 28 196 965,55 zł; wydatki majątkowe 4 722 760,92 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011– zwiększenia o kwotę 12 208 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 801 rozdział 80153 – zmniejszenia2 230,47 zł z tytułu dotacji  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 25 100 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

-dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 1 810 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dział - dział 855 rozdział 85501– zwiększenia o kwotę 225 000 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- dział - dział 855 rozdział 85502– zwiększenia o kwotę 218 000 zł z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych,

- dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 9 630 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia „ Dobry Start”,

 

- dział 855 rozdział 85513 – zwiększenia o kwotę 9 100 zł z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

 

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z organizacją prac w ramach robót publicznych,

- dział 600 rozdział 60095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75011– zwiększenia o kwotę 12 208 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności rady gminy oraz Urzędu Miasta i Gminy,

- dział 751 rozdział 75108 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80148, 80195 , oraz dział 854 rozdział 85401 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół oraz bieżącego funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy,

- dział 801 rozdział 80153 – zmniejszenia2 230,47 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 25 100 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

-dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 1 810 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

 dział 855 rozdział 85501 – zwiększenia o kwotę 225 000 zł z tytułu dotacji

na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- dział - dział 855 rozdział 85502– zwiększenia o kwotę 218 000 zł na realizację świadczeń rodzinnych,

- dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 9 630 zł na realizację świadczenia „ Dobry Start”,

- dział 855 rozdział 85513 – zwiększenia o kwotę 9 100 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

dział 900- rozdział 90001, 90026, 90095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- dział 921 rozdział 92105, 92120 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody budżetu gminy - zrz 190.xls
XLSzał nr 2- wydatki budżetu gminy - zrz 190.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2178
W tym miesiącu: 227770
Od początku: 15076872
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne