Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 177/2019 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 177/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11.10.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 717 496,94 zł, w tym dochody bieżące 28 529 969,26 zł; dochody majątkowe 5 187 527,68 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 526 990,94 zł, w tym wydatki bieżące 27 397 849,43 zł; wydatki majątkowe 5 129 141,51 zł

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 180 985,66 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

- dział 751 rozdział 75108 – zwiększenia o kwotę 25 950 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku,

- dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 460 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r.

- dział - dział 855 rozdział 855501 – zwiększenia o kwotę 207 400 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 180 985,66 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

- dział 751 rozdział 75108 – zwiększenia o kwotę 25 950 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku,

- dział 801 rozdział 80101, 80150- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania Samorządowej Szkoły w Międzylesiu,

- dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 460 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r,

- dział - dział 855 rozdział 855501 – zwiększenia o kwotę 207 400 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 177.xls
XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 177.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2493
W tym miesiącu: 91101
Od początku: 13031428
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne