Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 175/2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 175/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 302 701,28 zł, w tym dochody bieżące 28 115 173,60 zł; dochody majątkowe 5 187 527,68 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 112 195,28 zł, w tym wydatki bieżące 26 983 053,77 zł; wydatki majątkowe 5 129 141,51 zł

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85213 – zwiększenia o kwotę 400 zł z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

-ział 852 rozdział 85214 – zwiększenia o kwotę 8 600 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 6 443 zł z tytułu dotacji na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”,

- dział 855 rozdział 855501 – zwiększenia o kwotę 201 400 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 020 rozdział 02001 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarki leśnej,

- dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją  w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy,

- dział 751 rozdział 75108 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku,

- dział 752 rozdział 75212 -przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań
z zakresu obronności,

- dział 754 rozdział 75412, 75414 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obrony cywilnej,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80148- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych,

- dział 852 rozdział 85213 – zwiększenia o kwotę 400 zł z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

-ział 852 rozdział 85214 – zwiększenia o kwotę 8 600 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 6 443 zł z tytułu dotacji na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”,

- dział 852 rozdział 85295 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie prac społecznie – użytecznych,

- dział 855 rozdział 855501 – zwiększenia o kwotę 201 400 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- dział 855 rozdział 85502 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie świadczeń rodzinnych,

- dział 921 rozdział 92105 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych,

- dział 926 rozdział 92695 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn."Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. Nr 355/3 w mieście Międzylesie", w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody - Zarz 175.xls
XLSzał nr 2 - wydatki - Zarz 175.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2380
W tym miesiącu: 90988
Od początku: 13031315
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne