Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 168/A/2019 z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 168/A/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13.09.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 908 199,48 zł, w tym dochody bieżące 27 720 671,80 zł; dochody majątkowe 5 187 527,68 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 717 693,48 zł, w tym wydatki bieżące 26 534 836,97 zł; wydatki majątkowe 5 182 856,51 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

 

- dział 855 rozdział 855501 – zwiększenia o kwotę 250 000 zł z tytułu dotacji

na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 855 rozdział 855501 – zwiększenia o kwotę 250 000 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- dział 855rozdział 85508, 85510 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku zdopłaceniem gminy do pobytu dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody zarz 168-A-2019.xls
XLSzał nr 2 - wydatki zarz 168-A-2019.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2411
W tym miesiącu: 91019
Od początku: 13031346
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne