Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 164/2019 z 30.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 164/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.08.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 658 199,48 zł, w tym dochody bieżące 27 470 671,80 zł; dochody majątkowe 5 187 527,68 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 467 693,48 w tym wydatki bieżące 26 284 836,97 zł; wydatki majątkowe 5 182 856,51 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

 

- dział 751 rozdział 75108 – zwiększenia o kwotę 16 894 zł z tytułu dotacji

na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 36 900 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 60 000 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia „ Dobry Start”.

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 020 rozdział 02001 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarki leśnej,

- dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją  w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75022, 75023, 75075– przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności rady gminy, Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 751 rozdział 75108 – zwiększenia o kwotę 16 894 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań
w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 80104, 80113- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół oraz bieżącego funkcjonowania placówek przedszkolnych,

- dział 851– rozdział 85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 36 900 zł  na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 60 000 zł na realizację świadczenia „ Dobry Start”,

dział 900- rozdział 90095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie pozostałej działalności,

- dział 921 rozdział 92105- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzałącznik nr 1 -dochody -zarz 164.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki - zarz 164.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2398
W tym miesiącu: 91006
Od początku: 13031333
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne