Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 163/2019 z dnia 30.08.2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Międzylesie na rok 2020

Zarządzenie nr 163/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Międzylesie na rok 2020.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
((Dz.U. z 2019 poz. 506) w wykonaniu uchwały nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję:

    1)   Kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy:

           - Finansowego

     - Organizacyjnego

     - Infrastruktury Technicznej i Gospodarki

     - Urzędu Stanu Cywilnego

      - Spraw Obywatelskich

      - Stanowiska ds. Oświaty

      - Basenu kąpielowego w Międzylesiu

    2)   Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy:

     - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu

     - Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu

     - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie

     - Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu

     - Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

     - Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

   3)     Dyrektorów instytucji kultury:

           - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu

     - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie

      do opracowania i przedłożenia Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do dnia 30 września 2019 r materiałów informacyjnych i planistycznych do budżetu Gminy na rok 2020
w zakresie kierowanej jednostki.

    2. Wzór wykazu zadań bieżących i inwestycyjnych proponowanych do budżetu Gminy przez kierowników referatów określono w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    3. Zobowiązuję Kierowników referatów i jednostek organizacyjnych do ścisłej merytorycznej współpracy w zakresie opracowania materiałów.

 

§ 2

 

  1. Wartość ujętych w materiałach zadań rzeczowych wynikać winna z dokumentacji i kosztorysów a w przypadku ich braku być określona szacunkowo a w terminie późniejszym potwierdzona dokumentacją lub kosztorysem.
  2. W materiałach do budżetu Gminy na rok 2020 winny być przewidziane środki finansowe na opracowanie dokumentacji i projektów pod przyszłe inwestycje ( również do realizacji w latach następnych).

 

§ 3

Sołectwa mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy w terminie do 30.09.2019 r.

   Wnioski złożone do Referatów uwzględniane są przez Kierowników w merytorycznym

    zakresie ich działania.

§ 4

 

  1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków oraz skalkulowanych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych, Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy i przedłoży je Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do 31 października 2019 roku.
  2. Opracowanie projektu budżetu Gminy wraz z objaśnieniami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową oraz przedłożenie tych materiałów Radzie Miejskiej winno nastąpić do dnia 15 listopada 2019 r.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Międzylesie.

 

§ 6

Wskaźniki do budżetu zostaną przekazane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 do zarz 163- 2020- plany na 2020.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2475
W tym miesiącu: 91083
Od początku: 13031410
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne