Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

w gminie Międzylesie obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Najważniejszą zmianą jest obowiązkowa segregacja odpadów przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

 

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach,  w tym przede wszystkim bezpośredni odbiór odpadów biodegradowlanych od właścicieli nieruchomości (zapewnienie odpowiedniego sprzęt i częstotliwości odbioru), rosnące koszty przyjęcia odpadów przez podmioty zajmujące się ich odzyskiem i unieszkodliwianiem (wzrost opłaty środowiskowej ze 170 zł. za 1 tonę odpadów zmieszanych obecnie na 270 zł. za 1 tonę tych odpadów od stycznia 2020 r. ), a także znaczny wzrost kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej), przy jednoczesnym zwiększeniu się ilości odpadów zbieranych z terenu gminy, przekładają się na wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które muszą być pokrywane ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez mieszkańców.

Proponowane stawki opłaty, które obowiązywać będą od 1 lutego 2020 r. to: 28 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, przy  segregacji odpadów.  

Właściciel nieruchomości, który nie będzie wypełniał obowiązku segregacji odpadów będzie musiał zapłacić, zgodnie z regulacją ustawową podwyższoną dwukrotnie stawkę jak za odpady zbierane selektywnie - czyli 56 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, opłata wynosić będzie 27 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Nadal obowiązywać będzie  zróżnicowanie stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych przez 5 lub 6 osób, wówczas opłata za 5 i 6 osobę wynosić będzie  2 zł. miesięcznie przy segregacji odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 osób, opłata od kolejnych osób wnoszona jest na zasadach ogólnych. Przy braku segregacji właściciel zapłaci 56 zł. miesięcznie za każdą osobę.     

  

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a  obierający odpady do selektywnego odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier, tektura;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne ( w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe);

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe;

10) zużyte opony;

11) tekstylia i odzież;

12) odpady niebezpieczne;

13) bioodpady ( w tym odpady zielone);

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - frakcje występujące przy prawidłowej selektywnej zbiórce tzn. odpady resztkowe, pozostałości po segregacji lub odpady odebrane od właścicieli nieruchomości w przypadku nieprawidłowej selekcji odpadów.

 

Każdy z wymienionych wyżej odpadów winien być zbierany do pojemnika lub worka o określonym kolorze i pojemności lub przekazywany do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

I tak do pojemnika/worka o kolorze:

Niebieskim - z napisem PAPIER

WRZUCAMY - odpady z papieru i tektury, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, papier biurowy, kartony, torby papierowe, książki, 

NIE WRZUCAMY - tłustego i zabrudzonego papieru, kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową (np. opakowań po mleku, napojach), papieru lakierowanego, odpadów higienicznych (np. pampersów, pieluch, podpasek), papierowych worków po nawozachi materiałach  budowlanych worków po wapnie, cemencie, tapet.

 

Zielonym – z napisem SZKŁO

WRZUCAMY - wypłukane, bez zabrudzeń butelki po napojach i żywności, słoiki bez metalowych nakrętek, opakowania szklane po pokarmach dla dzieci i kosmetykach stłuczki szklane bez nakrętek, kapsli i korków.

NIE WRZUCAMY - porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego, zniczy z zawartością wosku,  luster, kineskopów, świetlówek, żarówek, reflektorów,  szyb okiennych, zbrojonych i samochodowych, szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach  i olejach.

 

Żółtym – z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY - butelki z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe, kartony po napojach i mleku, puszki, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości i kosmetykach. 

NIE WRZUCAMY - zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach, olejach,  środkach chwasto i owadobójczych, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych z domieszką  innych materiałów, opakowań po aerozolu  i lekach

 

Brązowym – z napisem BIO; odpady ulegające biodegradacji

WRZUCAMY – resztki warzyw i owoców, skorupki jajek, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście i kwiaty, trociny i korę drzew.

NIE WRZUCAMY- ziemi i kamieni, mięsa i kości, popiołu z węgla kamiennego, impregnowanego drewna, odchodów zwierzęcych, zużytych olejów jadalnych, płyt wiórowych i pilśniowych, leków.

 

Bioodpady mogą być kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych  kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE należy gromadzić w pojemnikach w kolorze czarnym lub szarym o min. pojemności 120 l.

  1. – wszystkie odpady, których nie możemy wrzucić do pozostałych pojemników i to co nie jest odpadem niebezpiecznym, zbieranym według innych zasad jak np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i AGD, zużyte opony, meble, odpady budowlane i porozbiórkowe

 

Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników oraz miejsc ich usytuowania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ustawienie na czas odbioru odpadów w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp.

 

W związku z nowymi zasadami zbiórki odpadów komunalnych rozważana jest opcja likwidacji  ogólnodostępnych pojemników do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, tzw. „gniazd”.

Właściciele budynków wielorodzinnych (Wspólnoty Mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) mają obowiązek wyposażać nieruchomość w pojemniki zarówno na odpady zmieszane, jak też zbierane selektywnie (szkło, papier, tworzywa sztuczne, bioodpady). Ilość pojemników  musi  być dostosowana do  ilości mieszkańców, aby nie dopuścić do ich przepełnienia, a  w efekcie wypadania odpadów i zanieczyszczania terenu wokół.

Istnieje możliwość wydzierżawienia pojemników do selektywnej zbiórki papieru, szkła, tworzyw sztucznych od  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu.

W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się również segregację workową.

 

Worki – 4 sztuki (dla zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej) do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia gmina, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dystrybucja worków dla właścicieli nieruchomości segregujących odpady odbywa się podczas ich odbioru zgodnie z regułą „worek za worek”. Dodatkowo worki dostępne są w siedzibie firmy wywozowej – Międzylesie, Plac Wolności 16. 

 

Od 1 lutego 2020 r. będzie obowiązywał również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  W związku z wejściem w życie zmian dotyczących segregacji w nowym wzorze będzie możliwość zadeklarowania posiadania kompostownika dla zabudowań jednorodzinnych.

Ważna zmiana nastąpi w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych  i spółdzielni. Zarządcy będą zobowiązani do złożenia wspólnej deklaracji dla nieruchomości wielolokalowej, tym samym przestaną obowiązywać indywidualne deklaracje złożone przez właścicieli poszczególnych lokali w takiej nieruchomości. Wspólnota/spółdzielnia odpowiadać będzie za zdeklarowanie wszystkich mieszkańców danej nieruchomości, dokonywanie odpisów i przypisów w deklaracji w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

Ważne za brak prawidłowej segregacji odpadów w budynku wielolokalowym odpowiada wspólnota/spółdzielnia, wobec której naliczona zostanie podwyższona opłata za odpady.

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4362
W tym miesiącu: 76013
Od początku: 23551720
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne