Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Międzylesie oraz prowadzenie na terenie Gminy Międzylesie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. U. 2019 poz. 1843) - Opublikowane w dniu 03.12.2019 r. Nr 550262630 -N- 2019

Zgodnie z przepisami art. 67 ust 1 pkt. 12 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Uzasadnienie

Gmina - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki, który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (paragraf 5).  

Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą między innymi:

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

- zbieranie odpadów niebezpiecznych,

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną, która stanowi ponad 90% całkowitego przychodu spółki.

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PDFOgłoszenie.pdf (167,79KB)

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy.pdf (839,56KB)

PDFZaproszenie.pdf (12,70MB)

JPEGInformacja o wyniku negocjacji.jpeg (57,33KB)

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf (866,46KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 892
W tym miesiącu: 203418
Od początku: 22827088
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne