E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2019-09-13.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-04-27.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-13.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Joanna Niedental, j.niedzental@miedzylesie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 812 63 27 wew 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

57-530 Międzylesie, Pl. Wolności 1
Tel.: +48748126327
Faks: +48748126126
E-mail:
Strona internetowa: www.miedzylesie.pl

Dostępność architektoniczna

Brak na tą chwilę windy lub urządzenia (schodołaz), natomiast budynek do końca roku 2020 będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych  (biuro podawcze powstanie na parterze budynku).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W urzędzie zatrudniona jest osoba przeszkolona do kontaktu z osobą niesłyszącą ale nie posiada certyfikatu. W razie potrzeby należy kontaktować się:

  • mailowo pod adresem urzad@miedzylesie.pl ,
  • lub telefonicznie: 74 812 63 27

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 882
W tym miesiącu: 6921
Od początku: 24091530
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne