E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, 57-530 Międzylesie, Pl. Wolności 1, NIP: 8811037024, REGON: 000530620
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Marcin Tynda, tel: 74 8126-327, email: iod@netkoncept.com
 3. Operatorem aplikacji mobilnej zwanym również Procesorem jest: NETKONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45 801 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Opolu, pod numerem KRS 461385, posługującą się numerami NIP 7543072668 i REGON 161531534, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł wpłaconym w całości
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza zgłoszenia problemu jest Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, 57-530 Międzylesie, Pl. Wolności 1, NIP: 8811037024, REGON: 000530620, a Procesorem jest: NETKONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000461385, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Partyzancka 5A, 45-801 Opole, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept.com.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularza zgłaszania problemu:
  • adres email,
  • nr telefonu (dane podawane opcjonalnie).
 2. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. urządzenia oraz systemu operacyjnego. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
  • Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • Rozwiązywanie problemów technicznych.
  • Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz.
 4. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 5. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez aplikację mobilną upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • sprostowania Twoich danych osobowych,
  • usunięcia Twoich danych osobowych,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 7. Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

§ 3
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z aplikacji mobilnej może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych, i jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu aplikacji.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  • jest to konieczne do korzystania z aplikacji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w § 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z działaniem aplikacji.

§ 4
PLIKI KONFIGURACYJE

 1. Aplikacja używa plików konfiguracyjnych, które zapisują się po stronie urządzenia usługobiorcy, zbierają ostatni wybrany obszar w kalendarzu wywozu odpadów, identyfikator dla powiadomień PUSH. Po odinstalowaniu aplikacji lub czyszczeniu pamięci lub danych aplikacji wszystkie pliki zostają usunięte z urządzenia.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
 3. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
 4. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj aplikacji mobilnej bądź ją odinstaluj.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności.
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 144
W tym miesiącu: 30972
Od początku: 24379864
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne