Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 129/A/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 129/A/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 169 639,43 zł, w tym wydatki bieżące 26 015 466,08 zł; wydatki majątkowe 5 178 145,45 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

  1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie PAOW 2019,

- dział 020 rozdział 02001 -  - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki leśnej,

-dział 600 rozdział 60016, 60095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie organizacji robót publicznych oraz pozostałej działalności,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 710 rozdział71004 - - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego,

- dział 750 rozdział 75022, 75075– przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań  w zakresie bieżącej działalności Rady Miejskiej oraz promocji gminy,

- dział 751 rozdział 75113 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań
w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 80113 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie oświaty,

- dział 851– rozdział  85153, 85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,

- dział 900 rozdział 90002 -  przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

 

- dział 900- rozdział 90015, 90095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

PDFzał nr 1 - wydatki - zarz 129-A .pdf
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5338
W tym miesiącu: 254203
Od początku: 15103305
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne