Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 128/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 128/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 360 145,43 zł, w tym dochody bieżące 27 205 972,08 zł; dochody majątkowe 5 154 173,35 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 169 639,43 zł, w tym wydatki bieżące 26 015 466,08 zł; wydatki majątkowe 5 178 145,45 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

  1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85278 – zwiększenia o kwotę 7 400 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej ( ulewne deszcze),  które  miały miejsce w dniach 5-6 czerwca 2019 r.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

PDFzał nr 1 - dochody - zarz 128.pdf
PDFzał nr 2 - wydatki - zarz 128.pdf
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1971
W tym miesiącu: 41182
Od początku: 12785573
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne