Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 95/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 95/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20.05.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 287 245,88 zł, w tym dochody bieżące 27 133 072,53 zł; dochody majątkowe 5 154 173,35 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 096 739,88 zł, w tym wydatki bieżące 26 102 769,92 zł; wydatki majątkowe 4 993 969,96 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

  1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75113 – zwiększenia o kwotę 25 950,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych

na dzień 26 maja 2019 r.,

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75113 – zwiększenia o kwotę 25 950,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,

- dział 801 rozdział 80101, 80150 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświaty

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał. nr 1 - dochody budżetu gminy - zarz 95.xls
XLSzał. nr 2 - wydatki budżetu gminy - zarz 95.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2218
W tym miesiącu: 227810
Od początku: 15076912
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne