Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 81/A/2019 z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 81/A/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 261 295,88 zł, w tym dochody bieżące 27 107 122,53 zł; dochody majątkowe 5 154 173,35 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 070 789,88 zł, w tym wydatki bieżące 26 076 819,92 zł; wydatki majątkowe 4 993 969,96 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

  1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 226 840,88 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 226 840,88 zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

- dział 600 rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy

- dział 751 rozdział 75113 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu
w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

 

- dział 801 rozdział 80113, 80195 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświaty,

- dział 852 rozdział 85295 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie prac społeczno-użytecznych,

-dział 900 rozdział 90002, 90026 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał. nr 1 - dochody budżetu gminy - zarz 81A.xls
XLSXzał. nr 2 - wydatki budżetu gminy - zarz 81A.xlsx
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1829
W tym miesiącu: 242322
Od początku: 15091424
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne