Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 70/2019 z 15.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 70/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15.04.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 31 856 084,00 zł, w tym dochody bieżące 26 660 330,65  zł; dochody majątkowe 5 195 753,35 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 30 665 578,00 zł, w tym wydatki bieżące 25 680 608,04 zł; wydatki majątkowe 4 984 969,96 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75113 – zwiększenia o kwotę 16 156,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.,

- dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 623,00 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 r.

-dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 34 990,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75113 – zwiększenia o kwotę 16 156,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,

- dział 801 rozdział 80101, 80110, 80148 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku
z realizacją planu w zakresie oświaty,

- dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 623,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 r.

- dział 854 rozdział 85401 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie funkcjonowania świetlicy szkolnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu,

-dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 34 990,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał. nr 1 - dochody budżetu gminy - zarz 70.xls
XLSXzał. nr 2 - wydatki budżetu gminy - zarz 70.xlsx
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5804
W tym miesiącu: 63934
Od początku: 12586479
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne