Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 62/A/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 62/A/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 30 613 809,00 zł, w tym wydatki bieżące 25 628 839,04 zł; wydatki majątkowe 4 984 969,96 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75075 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań związanych z promocją gminy

- dział 855 rozdział 85502 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSXzał. nr 1 - wydatki.xlsx
 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7129
W tym miesiącu: 7129
Od początku: 15113140
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne