Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 49/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 49/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 

                                                                       § 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 31 011 689,00 zł, w tym dochody bieżące 26 603 968,65 zł; dochody majątkowe 4 407 720,35 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 821 183,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 897 750,04 zł; wydatki majątkowe 4 923 432,96 zł.

 

                                                                       § 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011– zwiększenia o kwotę 5 034 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 852 rozdział 85230 -  zwiększenia o kwotę 9 600 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,

- dział 855 rozdział 85502 - zmniejszenia o kwotę 1 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

 

- dział 600– rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych,

- 630 rozdział 63003 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego” , w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG - V- A ,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75011– zwiększenia o kwotę 5 034 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 750 rozdział 75023, 75045, 75075 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy, kwalifikacji wojskowej oraz promocji gminy,

-dział 751 rozdział 75101 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie realizacji planu na aktualizację list wyborców.

 751 rozdział 75109 – przeniesienia pomiędzy paragrafami z związku z realizacją wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r,

dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 80113 - przeniesienia paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół,

- dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia  paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dział 852 rozdział 85230 - zwiększenia o kwotę 9 600 zł na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,

- dział 855 rozdział 85502 - zmniejszenia o kwotę 1 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 3 000 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

- dział 900 rozdział 9001, 90015, 90025 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał. nr 1 - dochody budżetu gminy - zarz 49 .xls
XLSzał. nr 2 - wydatki budżetu gminy - zarz 49 .xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 768
W tym miesiącu: 100897
Od początku: 12623442
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne