Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 31/2019 z 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 31/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 

                                                                       § 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 655 155,00 zł, w tym dochody bieżące 26 397 434,65  zł; dochody majątkowe 4 257 720,35 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach 29 464 649,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 796 522,04 zł; wydatki majątkowe 4 668 126,96 zł.

 

                                                                       § 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

 Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75109 – zwiększenia o kwotę 1 165,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r,

- dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 756,00 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r.

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75109 – zwiększenia o kwotę 1 165,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r,

dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

 

-  dział 801 rozdział  80101, 80150 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami w związku z wyodrębnieniem w budżecie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów,

- dział 852 rozdział 85215 -  zwiększenia o kwotę 756,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r,

 

- dział 854 rozdział 85416 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie stypendium dla uczniów,

 

- dział 900 rozdział 9001, 90015, 90025 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6629
W tym miesiącu: 135098
Od początku: 12657643
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne