Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 2/2019 z 3 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie

Zarządzenie nr 2/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 03 stycznia  2019 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.) ,§ 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U.nr z 2015 r, poz.1542ze zm.),  w wykonaniu upoważnienia zawartego w § 13 pkt  4 i 6 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam :

  1. Dyrektora Samorządowej szkoły Podstawowej w Międzylesiu
  2. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie
  3. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu
  4. Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu
  5. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

do :

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy ,w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 2

 

1. Wykonywanie wyżej wymienionych czynności odbywa się w ramach przyznanych środków.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, zawiadamiają Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o dokonanych zmianach w planach finansowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia  01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5189
W tym miesiącu: 202309
Od początku: 22825979
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne