E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

O G Ł O S Z E N I E o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Finansowym

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Finansowym

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie  Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 1. Stanowisko podinspektora w Referacie  Finansowym
 1. Komórka organizacyjna – Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ

1. Wymagania niezbędne:

   1)  obywatelstwo polskie;

   2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;

   3)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
        przestępstwo skarbowe;

   4)  nieposzlakowana opinia;

   5)  wykształcenie wyższe ekonomiczne.

  

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

    1) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna);

2) znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach  
    samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeksu postępowania administracyjnego.

   3) skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy, kreatywność
        i komunikatywność;

4) inne kwalifikacje zawodowe, przydatne na stanowisku pracy.

 

IV. GŁÓWNE ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU PRACY

 1. prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych zgodnie z przepisami,
 2. księgowanie dochodów,
 3. ewidencja należności zahipotekowanych,
 4. sporządzanie informacji, analiz, sprawozdawczości w ramach spraw wynikających
  z zakresu czynności, uzgadnianie sald i obrotów,
 5. ustalanie wysokości zaległości z tytułu opłat,
 6. prowadzenie korespondencji urzędowej,
 7. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami stałymi, w tym:
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz ich właścicieli,
 • rejestracja deklaracji i decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi,
 • automatyczna rejestracja deklaracji i opłat na podstawie wprowadzonych danych nieruchomości,
 • wykonywanie czynności sprawdzających w celu ustalenia terminowości składania deklaracji, stwierdzenia formalnej ich poprawności oraz ustalenia stanu faktycznego objętego deklaracjami dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wykonywanie kontroli w celu sprawdzenia wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów praw w w/w zakresie.
 1. sporządzanie dowodów księgowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
  o rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów księgowych w zakresie oznaczania ich numerem identyfikacyjnym, wskazania kont na których ewidencjonuje się operacje, oznaczania datą i podpisem odpowiedzialnej za dekretacje dowodu.

 

V.  INFORMACJE O WARUNKACH  PRACY
     1)   praca na pełny etat,
     2)   praca w godzinach od 7:15 do 15:15 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz
           w godz. 8:00 do 16:00 w każdy wtorek.
     3)   wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
           2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem

           wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,
     4)   wynagrodzenie wypłacane z dołu, na dwa dni przed dniem kończącym każdy miesiąc,
     5)   praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

     6)   kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

    

VI.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

VII.  WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny
 2. curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym się postępowaniu karnym,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
     z praw publicznych

 1. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzające staż pracy (inne dokumenty według uznania kandydata),
 2. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia
 3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach przeprowadzenia naboru zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady n UE 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznychw związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04 05.2016) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) – druk do pobrania
  ze strony Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie – dostępna jest do zapoznania się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

 

Dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu w sprawie naboru na w/w stanowisko zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek.

 

W przypadku wyłonienia kandydata n w/w stanowisko pracy, przed zawarciem stosunku
pracy kandydat winien dostarczyć dokument o nie figurowaniu w kartotece karnej
Krajowego Rejestru Karnego.

Kserokopie dokumentów składane w ramach naboru kandydat potwierdza za zgodność
z oryginałem własnoręcznie.

 

VIII. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych odpowiednio kopertach na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, z dopiskiem:

”Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie” - w terminie do 08 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 w pok. nr 7 (sekretariat Urzędu). W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu (data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzylesie.pl

Pracownikiem upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie Aleksandra Kruk  tel. 74 8126 327 lub 74 9126 347.

 

 

 

                                                                                                                                                              

Międzylesie,  26 marzec 2019 r.

 

DOCX20180509-klauzulainformacyjnarodo-1.docx (18,29KB)

RTFoswiadeczenie.rtf (2,38KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 750
W tym miesiącu: 52923
Od początku: 24307546
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne