Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

doc00867020190129134313_001.jpeg

 

W tym roku kapituła w składzie :

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki,

Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki,

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,

Krzysztof Bolisęga - Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Kłodzku,

Jacek Kubicki - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,

przyznała nagrody w 8 kategoriach .

W tym roku w 8 kategoriach było 24 nominowanych.

Oto lista zwycięzców i nominowanych :

1.W kategorii Gmina roku:

Zwycięża : Gmina Międzylesie

Gmina Międzylesie

 

Projekt „Nie zapominamy” (30 077,00 E, gmina 1 503,85 E, EFRR 25 565,45 E), wzbogacenie oferty atrakcji turystycznych oraz podniesienie poziomu odwiedzania przez turystów przygranicznych terenów Sudetów poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, ukształtowanego przez wspólną historię dawnych Sudetów. W ramach projektu przebudowano fontannę wraz z okalającym ją skwerem,  która po remoncie wpasowała się w obraz okolicy rynku Międzylesia.  Wydanie materiałów promocyjnych tj. folder promocyjny 2-języczny, wersja polsko - czeska 5000 szt.

 

Projekt „Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności” (2 740,00 E, gmina 137,00 E, EFRR 2 329,00 E), Celem projektu jest dobrze dobrana i skoordynowania wspólna promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych partnerów projektu, zwiększenie odwiedzalności regionów pogranicza polsko-czeskiego. Odnowienie,  udostępnienie i prezentacja drobnych zabytków  sakralnych zlokalizowanych w atrakcyjnym turystycznie terenie stwarza możliwość dalszego rozwoju turystyki. Zakup i montaż drewniano-żeliwnych ławek szt. 3 oraz zakup i montaż stojaków stalowych cynkowanych na 6 rowerów z dwustronnymi tablicami zatrzaskowymi szt. 3.

Projekt ,,Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko – czeskiego” (14 850 E, gmina 2 227,50 E, INTERREG VA RP-RCZ 12 622,50 E) Promocja sportów zimowych, zdrowego stylu życia, zwiększenie zainteresowania ze strony turystów terenu pogranicza. W ramach projektu zakupiono: skuter śnieżny wielozadaniowy – 62.000 zł, oraz znacznik (wyciskacz) do wyznaczania śladów pod narty biegowe na trasach narciarstwa biegowego – 2.829 zł, broszury narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego – 848,70 zł.

 

Projekt „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Międzylesie” ( 919 472,37 zł, gmina 248 898,84 zł,  RPO 670 573.53 zł) W ramach projektu na terenie Gminy Międzylesie została wybudowana  jedna pętla trasy rowerowej o długości 14.600 m, która będzie łączyła się z trasą znajdującą się na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

Koncerty i przedstawienia z okazji 3 maja i 11 listopada

Dni Międzylesia

Akademia Ruchu Goworów, Akademia Ruchu Goworów to nieformalna grupa kobiet pracujących zawodowo i niezmiernie  aktywnych społecznie. W Akademii Ruchu w Goworowie jest kilka sekcji, osoby mające różne upodobania mogą wybrać sobie zajęcia, które im najbardziej odpowiadają. Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej przez cały tydzień. Działają sekcje: tenisa stołowego, aerobiku,  taneczna, siłowa, nordicwalking, samoobrony, jogi, a także prowadzone są zajęcia dla dzieci. Akademia stale bierze udział w wielu okolicznościowych i cyklicznych  imprezach.

Gmina Międzylesie realizowała projekt pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródła ciepła w Gminie Międzylesie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach Programu Priorytetowy „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, zatwierdzonego Uchwałą nr 37/2017 z dnia 31.03.2017 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zlikwidowane zostały 42 sztuki starych pieców stałopalnych, w miejsce których zainstalowano ekologiczne kotły na ekogroszek, biomasę, gazowe lub ogrzewanie elektryczne. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 550 513,96 złotych i jest niższy od planowanego o kwotę 92 901 złotych

Remont odcinka drogi Domaszków - Długopole Górne

 „ Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne – Etap 1 – droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 [intensywne opady deszczu lipiec 2015]”.

Remont drogi w Domaszkowie

 „Domaszków - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.  Całkowity koszt realizacji zadania:
356.590,90 zł,  w tym dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  - 187.488 zł .

Remont drogi w Pisarach

Pracami objęto odcinek o długości 310 m. Inwestycja o wartości 268 744,24 zł.,  zrealizowana  została przy udziale środków  budżetu państwa na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2018, w wysokości 165 874 zł. 

Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu

Gmina Międzylesie otrzymała wsparcie na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”, z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018.

W ramach pozyskanych środków przebudowano istniejący budynek szkolny z przystosowaniem części na żłobek. Wartość zadania to 350 750 zł . Środki
z budżetu gminy – 69 250 zł. Całkowita wartość dofinansowania -  281 500 zł, w tym na utworzenie żłobka 277 000 zł (dofinansowanie 80%) i na funkcjonowanie 15 miejsc w żłobku w wysokości 4 500 zł.

Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Domaszkowie

Projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. wyposażenie do pracowni przyrodniczej i wyposażenia do pracowni matematycznej, zajęcia wyrównawcze Całkowita wartość zadania - 149 261,04 zł, w tym budżet gminy - 7 463,06 zł, i środki z EFS - 141 797,98 zł.

 Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Partnerzy projektu to: Orlicke Zahori – partner wiodący oraz Destne w Orlickich Horach i gminy: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie. W ramach projektu zakupiono m.in. specjalny średni samochód ratowniczo-gaśniczego, pojazd specjalny wyposażony w wyciągarkę elektryczną przednią oraz tylną, odpinane działka wodno-pianowe o wydajności 1600 dm3/min., sprzęt niezbędny do specjalnego informowania w razie interwencji i lokalizacji zdarzeń po drugiej stronie granicy; Projekt umożliwia wspólne zintegrowane ćwiczenia plenerowe jednostek OSP i SDH. Całkowita wartość zadania to 219 250,00 euro (środki gminne 15% i zewnętrzne 85%).

 Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Międzylesie

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach projektu zakupiono: agregat 2 szt., defibrylatora 2 szt., pilarka 2 szt.,  najaśnicę. Wartość projektu - 25 046,40 zł. W tym środki z budżetu gminy – 250,46 zł i z FS - 24 795,94 zł

Nakłady na inwestycje w stosunku do budżetu 3 769 871,19 zł.; pozyskane samodzielnie przez gminę środki zewnętrzne – 2 354 973,54 zł

 

 ARTYKUŁ ZE STRONY POWIATU KŁODZKIEGO

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1095
W tym miesiącu: 203621
Od początku: 22827291
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne