E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE  O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

   

    Na podstawie art.4 ust.1.pkt 17, art.5, art. 11 ust.1 pkt.2 oraz art.13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia

17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań 

(Dz. U. z 2016 r. poz.1300 ze zm.), Uchwały Nr II/11/2018  Rady Miejskiej w  Międzylesiu

z dnia 27 listopada 2018 r  w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

ogłasza: OTWARTY KONKURS OFERT  NA DZIAŁALNOŚĆ  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU W DOMASZKOWIE  DLA DZIECI  I  OSÓB DOROSŁYCH  W 2019  ROKU  W DYSCYPLINIE  SPORTU PIŁKA NOŻNA.             

 

1.  RODZAJ  ZADANIA PUBLICZNEGO:

Upowszechnianie kultury fizycznej 

 

2.  TYTUŁ  ZADANIA  PUBLICZNEGO

Upowszechnianie sportu poprzez organizację dyscypliny sportowej dla dzieci  i osób

dorosłych piłka nożna w Domaszkowie 2019 rok

 

W ZAKRESIE :

1/ stworzenie warunków dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym do rozwoju ruchowego

i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, poprzez prowadzenie drużyn piłki nożnej na bazie istniejących obiektów .

2/ sprawowanie opieki nad obiektem sportowym, boisko sportowe w Domaszkowie utrzymanie go w należytym stanie technicznym umożliwiającym korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem

3/ organizowanie treningów sportowych dla zawodników, wyjazdów na mecze

4/ uczestnictwo w gminnych imprezach sportowych  integrujących lokalne środowisko sportowe.  

 

 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ ZADANIA  w roku 2019 wynosi  51.829 zł

 

 4 .ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI:

 1/ Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę

 2/ Dotacja wypłacona będzie w dwóch równych ratach odpowiednio:

      a/  I -  rata do  15 marca  2019 r.

      b/ II - rata do  15 czerwca 2019 r.

  3/ Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

  4/ Dotacja nie może być wykorzystana na :

      a/ zakup nieruchomości i remonty,

      b/ zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

 

 

 5. TERMIN  WYKONANIA ZADANIA:

      28 stycznia 2019 r.  do  01 grudnia 2019 r.

 

 6. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA:   

    1. współpraca z zamawiającym

    2. poddanie się kontroli

    3. prawidłowe wykorzystanie dotacji ,    

    4. sporządzenie sprawozdawczości w formie określonej Rozporządzeniem  Ministra Pracy

        i  Polityki  Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

        wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych  oraz wzorów sprawozdań

        z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz.1300 ze zm.),

     5. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

         pożytku publicznego i o wolontariacie. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz.450 ze zm. )

 

 7. TERMIN I  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

  Oferty należy składać w terminie do 24 stycznia 2019 r  do godz. 8.00  w sekretariacie

  UMIG  Międzylesie Plac Wolności Nr 1  w zamkniętej kopercie opisanej „ Konkurs ofert

  na  działalność kultury fizycznej i  sportu dla dzieci i osób dorosłych

  w Domaszkowie 2019 r. w dyscyplinie   piłka  nożna. „

 

  8. TRYB I  KRYTERIA STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT  ORAZ  

  TERMIN  DOKONANIA WYBORU OFERT :

  Tryb konkursowy, kryteria 100 % cena, otwarcia i zbadania ofert  pod względem

  prawidłowości  formalnej oraz ich oceny  dokona w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 9.00

  Komisja powołana  przez Burmistrza.

 

  9. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH  PRZEZ ORGAN  ADMINISTRACJI

  PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU  OFERT

  I  W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH  TEGO SAMEGO

  RODZAJU I  ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI  ZE SZCZEGÓLNYM

  UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI  DOTACJI  PRZEKAZANYCH 

  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM I  PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA

  W ART. 3 UST.3  USTAWY

  1/ W roku  2018 wartość dotacji  wyniosła  51.829 zł.    

  2/ W roku  2019  na realizację  zadania przeznaczono  kwotę  51.829 zł.

 

  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

  1. Uzupełniony i podpisany  przez  osoby upoważnione  – załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami  konkursu -  złącznik nr 2                                                                                                      
  3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
  4. W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

o rozliczeniu tej dotacji -  załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

  Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie www. bip.miedzylesie.pl  oraz do pobrania

  w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie ul. Plac Wolności 1  pokój nr 11

 

 

  Międzylesie, dnia 24 grudnia 2018 r.

 

Załączniki:

  1.  Nr 1 – oferta. 
  2.  Nr 2 - Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami  

 konkursu.                                                                                                             

  1. Nr 3 – Wzór umowy
  2. Nr 4 – Oświadczenie o rozliczeniu tej dotacji.  
  3. Nr 5 - Sprawozdanie rozliczenie dotacji

sprawę prowadzi:  Inspektor  Olga Ziętara   tel. 74  8 126 327,  fax. 74  8 126 126

DOCXOświadcz konkur. 2019 r. piłka nożna Domaszków.docx (14,50KB)
DOCzał. 3 umowa pożytek publiczny 2019 r..doc (178,00KB)
DOCzał. 5 sprawozd. pożytek publicz. 2019 r.doc (201,00KB)
DOCzał.1 oferta pżytek publicz. 2019 r.doc (215,50KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 646
W tym miesiącu: 51481
Od początku: 24242498
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne