E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W MIĘDZYLESIU W 2019 ROKU W DYSCYPLINIE SPORTU PIŁKA NOŻNA DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRUPIE WIEKOWEJ DO 13 ROKU ŻYCIA I MŁODSI

              OGŁOSZENIE O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

   

    Na podstawie art.4 ust.1.pkt 17, art. 5, art. 11 ust.1 pkt.2 oraz art. 13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r.  poz.450 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia

17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań

 (Dz. U. z 2016 r. poz.1300 ze zm.), Uchwały Nr II/11/2018  Rady Miejskiej w Międzylesiu

 z dnia 27 listopada 2018 r  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2019 r.

 

                      Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

ogłasza: OTWARTY KONKURS  OFERT  NA DZIAŁALNOŚĆ  KULTURY FIZYCZNEJ     I  SPORTU W  MIĘDZYLESIU  W 2019  ROKU W  DYSCYPLINIE  SPORTU  PIŁKA NOŻNA  DLA DZIECI  ZE  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

W GRUPIE WIEKOWEJ  DO 13  ROKU ŻYCIA I  MŁODSI

 

1.  RODZAJ  ZADANIA PUBLICZNEGO:

Upowszechnianie kultury fizycznej 

 

2.  TYTUŁ  ZADANIA  PUBLICZNEGO

Upowszechnianie sportu poprzez organizację dyscypliny sportowej piłka nożna

w Międzylesiu dla dzieci ze szkoły podstawowej w grupie wiekowej do 13 roku życia

 i młodsi na 2019 rok

 

W ZAKRESIE :

1/ stworzenie warunków dzieciom i młodzieży do rozwoju ruchowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, poprzez prowadzenie drużyny piłki nożnej na bazie istniejących obiektów.

2/ organizowanie treningów sportowych dla zawodników, wyjazdów na mecze   

3/ uczestnictwo w gminnych imprezach sportowych  integrujących lokalne środowisko sportowe.  

 

 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH  NA

 REALIZACJĘ  ZADANIA  w roku 2019 wynosi  12.000  zł

 

 4 .ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI:

 1/ Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę

 2/ Dotacja wypłacona będzie w dwóch równych ratach odpowiednio:

      a/  I -  rata do  15 marca  2019 r.

      b/ II - rata do  15 czerwca 2019 r.

  3/ Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

  4/ Dotacja nie może być wykorzystana na :

      a/ zakup nieruchomości i remonty,

      b/ zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

 

 

 

 5. TERMIN  WYKONANIA ZADANIA:

      28 stycznia 2019 r. do  01 grudnia 2019 r.

 

 6. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA:   

 1. współpraca z zamawiającym

 2. poddanie się kontroli

 3. prawidłowe wykorzystanie dotacji,    

 4. sporządzenie sprawozdawczości w formie określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy

     i Polityki  Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

      wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań 

      z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz.1300 ze zm.),

 5. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

 pożytku publicznego i o wolontariacie. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz.450 ze zm. )

 

7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do 24 stycznia 2019 r  do godz. 8.00  w sekretariacie UMIG   Międzylesie Plac Wolności Nr 1 w zamkniętej kopercie opisanej „ Konkurs ofert  na działalność  kultury fizycznej i sportu w Międzylesiu 2019 r. w dyscyplinie  piłka nożna dla dzieci ze szkoły podstawowej w grupie wiekowej do 13 roku życia i młodsi. „

 

 8. TRYB I  KRYTERIA STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT  ORAZ TERMIN  DOKONANIA WYBORU OFERT :

Tryb konkursowy, kryteria 100 % cena, otwarcia i zbadania ofert  pod względem prawidłowości  formalnej oraz ich oceny  dokona w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 9.00  Komisja powołana  przez Burmistrza.

 

 9. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH  PRZEZ ORGAN  ADMINISTRACJI

 PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU  OFERT

 I  W  ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH  TEGO SAMEGO

 RODZAJU  I  ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI  ZE SZCZEGÓLNYM

 UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI  DOTACJI  PRZEKAZANYCH 

 ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH  MOWA

 ART.3 UST.3 USTAWY 

  1) W roku  2018  wartość dotacji  wyniosła: 12.000 zł.    

  2) W roku  2019  na realizację  zadania przeznaczono  kwotę  12.000  zł.

 

  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

  1) Uzupełniony i podpisany  przez  osoby upoważnione  – załącznik nr 1.

  2) Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że

       zapoznała się z  warunkami konkursu  -załącznik nr 2.                                                                                                        

  3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca

       rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

  4) W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

       o rozliczeniu tej dotacji -  załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie www. bip.miedzylesie.pl  oraz do pobrania

 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie  ul. Plac Wolności  1 pokój  nr 11

 

 Międzylesie, dnia 24 grudnia 2018 r.

 

Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta. 
  2. Nr 2 - Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu.                                                                                                            
  3. Nr 3 – Wzór umowy
  4. Nr 4 – Oświadczenie o rozliczeniu tej dotacji.  
  5. Nr 5 - Sprawozdanie rozliczenie dotacji

sprawę prowadzi:  Inspektor  Olga Ziętara   tel. 74  8 126 327,  fax. 74  8 126 126

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 204
W tym miesiącu: 43553
Od początku: 24234570
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne