E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W MIĘDZYLESIU W 2019 ROKU W DYSCYPLINIE SPORTU PIŁKA SIATKOWA DLA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH

   OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

      Na podstawie art.4 ust.1 pkt.17, art.5, art. 11 ust.1 pkt.2 oraz art. 13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r.

poz.450 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych

oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz.1300 ze zm.),

Uchwały Nr II/11/2018  Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji

zadań publicznych na 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

ogłasza: OTWARTY KONKURS  OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURY  FIZYCZNEJ 

 I  SPORTU W MIĘDZYLESIU W 2019  ROKU  W  DYSCYPLINIE  SPORTU  PIŁKA

 SIATKOWA  DLA DZIECI  I  OSÓB  DOROSŁYCH 

 

1.  RODZAJ  ZADANIA PUBLICZNEGO:

Upowszechnianie kultury fizycznej 

 

2.  TYTUŁ  ZADANIA PUBLICZNEGO  

Upowszechnianie  sportu poprzez organizację dyscypliny sportowej  piłka siatkowa

w Międzylesiu 2019 rok  dla dzieci i osób dorosłych.

 

W ZAKRESIE:

1/ stworzenie warunków dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym  do rozwoju ruchowego  

 i  uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, poprzez prowadzenie drużyn piłki siatkowej

 na bazie  istniejących obiektów.

2/ organizowanie treningów sportowych dla zawodników, wyjazdów na mecze,

3/ uczestnictwo w gminnych imprezach sportowych integrujących lokalne środowisko sportowe.  

 

 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ

 ZADANIA w roku 2019  wynosi  9.800 zł

 

 4. ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI :

 1/ Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę

 2/ Dotacja wypłacona będzie w dwóch równych ratach odpowiednio:

      a/  I -  rata do  15 marca  2019 r.

      b/ II - rata do  15 czerwca 2019 r.

  3/ Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

  4/ Dotacja nie może być wykorzystana na:

  1. zakup nieruchomości i remonty,

       b) zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

 

 

 

 

 

 

  5. TERMIN  WYKONANIA ZADANIA

       28 stycznia 2019 do  01 grudnia 2019 r.   

 

  6. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA:   

  1. współpraca z zamawiającym

  2. poddanie się kontroli

  3. prawidłowe wykorzystanie dotacji    

  4. sporządzenie sprawozdawczości w formie określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy

     i  Polityki  Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert  i  ramowych

      wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych  oraz wzorów  sprawozdań 

      z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz.1300 ze zm.),

   5. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

   pożytku publicznego i o wolontariacie. (tekst  jednolity Dz. U. z 2018 r  poz.450 ze zm.)

 

  7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

  Oferty należy składać w terminie do 24 stycznia 2019 r  do godz. 8.00  w sekretariacie  

  UMIG  Międzylesie Plac Wolności Nr 1  w zamkniętej  kopercie opisanej  „ Konkurs

  ofert  na  działalność  kultury fizycznej i sportu w Międzylesiu 2019 r  w dyscyplinie

  piłka siatkowa dla dzieci i dorosłych   „

 

  8. TRYB I  KRYTERIA STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT  ORAZ TERMIN    

  DOKONANIA WYBORU OFERT:

  Tryb konkursowy, kryteria 100 % cena, otwarcia i zbadania ofert  pod względem prawidłowości 

  formalnej oraz ich oceny  dokona w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 9.00  Komisja powołana

  przez Burmistrza.

 

  9. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH  PRZEZ ORGAN  ADMINISTRACJI    

  PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU  OFERT  

  I  W ROKU  POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH  TEGO SAMEGO RODZAJU

  I  ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI  ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

  WYSOKOŚCI  DOTACJI  PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM

  I PODMIOTOM, O KTÓRYCH  MOWA W ART.3  UST.3  USTAWY

  1/ W roku  2018  wartość dotacji wyniosła   9.800  zł 

  2/ W roku  2019  na realizację zadania przeznaczono kwotę  9.800 zł.

 

  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

  1. Uzupełniony i podpisany  przez  osoby upoważnione  – załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała

 się z warunkami konkursu  -załącznik nr 2.                                                                                                

  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca

rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia )

  1. W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

o rozliczeniu tej dotacji -załącznik nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie www. bip.miedzylesie.pl  oraz  do pobrania

 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie ul. Plac Wolności  1  pokój nr 11

 

 Międzylesie, dnia 24 grudnia 2018 r.

 

Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta. 
  2. Nr 2 - Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu.                                                                                                            
  3. Nr 3 – Wzór umowy
  4. Nr 4 – Oświadczenie o rozliczeniu tej dotacji.  
  5. Nr 5 - Sprawozdanie rozliczenie dotacji

 sprawę prowadzi:  Inspektor  Olga Ziętara   tel. 74  8 126 327,  fax. 74  8 126 126

 

DOCXOświadcz. konkur. 2019 r. piłka siatkowa M-lesie.docx (14,29KB)
DOCzał. 3 umowa pożytek publiczny 2019 r..doc (178,00KB)
DOCzał. 5 sprawozd. pożytek publicz. 2019 r.doc (201,00KB)
DOCzał.1 oferta pżytek publicz. 2019 r.doc (215,50KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 603
W tym miesiącu: 51438
Od początku: 24242455
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne