E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

 OGŁOSZENIE O OTWARTYM  KONKURSIE OFERT

 

       Na podstawie art.4 ust.1 pkt.17, art.5, art. 11 ust.1 pkt.2  oraz art. 13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz.450  ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych

oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz.1300 ze zm.),

Uchwały Nr II/11/2018  Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2018 r  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2019 r.

 

ogłasza:  OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  DZIAŁALNOŚĆ KULTURY FIZYCZNEJ   I  SPORTU W MIĘDZYLESIU DLA DZIECI  I  OSÓB  DOROSŁYCH

 W  2019  ROKU, W DYSCYPLINIE  SPORTU  PIŁKA NOŻNA, TENIS STOŁOWY, SPORTY SIŁOWE

 

1.  RODZAJ  ZADANIA PUBLICZNEGO:

Upowszechnianie kultury fizycznej 

 

2.  TYTUŁ  ZADANIA PUBLICZNEGO:

Upowszechnianie  sportu poprzez organizację dla dzieci  i  osób dorosłych  dyscypliny sportowej piłka nożna, tenis stołowy, sporty siłowe  w Międzylesiu  - 2019 rok  

 

W ZAKRESIE :

1/ stworzenie warunków dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym  do rozwoju ruchowego

 i uczestnictwa we współzawodnictwie  sportowym, poprzez  prowadzenie drużyn piłki nożnej, tenisa stołowego, sportów siłowych na bazie  istniejących obiektów  

2/ organizowanie treningów sportowych dla zawodników, wyjazdów na mecze,   

3/ uczestnictwo w gminnych imprezach sportowych integrujących lokalne środowisko

 

 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA  REALIZACJĘ ZADANIA  w roku 2019 wynosi  56.694 zł

 

 4. ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI:

 1/ Dotacja przyznana będzie dla organizacji, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę

 2/ Dotacja wypłacona będzie w dwóch równych ratach odpowiednio:

      a/  I -  rata do  15 marca  2019 r.

      b/ II - rata do  15 czerwca  2019 r.

  3/ Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Dotowanego.

  4/  Dotacja nie może być wykorzystana na:

      a/ zakup nieruchomości i remonty,

      b/ zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania.

 

 

 

 

 

 

  5. TERMIN  WYKONANIA  ZADANIA 

      28 stycznia 2019 r do  01 grudnia 2019 r.

 6. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA :  

 1. współpraca z zamawiającym

 2. poddanie się kontroli

 3. prawidłowe wykorzystanie dotacji,    

 4. sporządzenie sprawozdawczości w formie określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy

     i  Polityki  Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i  ramowych 

     wzorów  umów dotyczących realizacji  zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań

     z wykonania tych  zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz.1300 ze zm.),

  5. zadanie będzie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

      pożytku publicznego i  o wolontariacie. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r  poz.450 ze zm. )

 

 7. TERMIN I  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 Oferty należy składać w terminie do 24 stycznia 2019 r  do godz. 8.00 w sekretariacie

 UMIG  Międzylesie  Plac Wolności Nr 1 pokój nr 7  w zamkniętej  kopercie opisanej

 Konkurs  ofert  na działalność  kultury fizycznej i sportu  dla dzieci i osób dorosłych

 w Międzylesiu 2019 r.  w dyscyplinie piłka nożna, tenis stołowy, sporty siłowe

 8. TRYB I  KRYTERIA STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT  ORAZ  TERMIN    

 DOKONANIA WYBORU OFERT :

 Tryb konkursowy, kryteria 100 % cena, otwarcia i zbadania ofert  pod względem prawidłowości   

 formalnej oraz ich oceny  dokona w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 9.00  Komisja powołana  

 przez Burmistrza.

 

  9. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH  PRZEZ ORGAN  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU  OFERT

I  W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH  TEGO SAMEGO RODZAJU                        I  ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI  ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI  DOTACJI  PRZEKAZANYCH  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM  I  PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3  USTAWY.

1/ W roku 2018 wartość dotacji  wyniosła  56.694  zł

2/ W roku 2019  na realizację zadania przeznaczono  kwotę  56.694  zł 

 

 OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

 1) Uzupełniony i podpisany  przez  osoby upoważnione  – załącznik nr 1.

 2) Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że   

  zapoznała  się z  warunkami konkursu -załącznik nr 2.                                                                                                   

 3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca 

 rejestracji podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

 4) W przypadku organizacji korzystającej z dotacji gminy Międzylesie, oświadczenie

 o rozliczeniu  tej dotacji -  załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie www. bip.miedzylesie.pl oraz  do pobrania

 w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie ul. Plac Wolności  1  pokój nr  11

 

 Międzylesie, dnia 24 grudnia 2018 r.

 

Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta. 
  2. Nr 2 - Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu.                                                                                                            
  3. Nr 3 – Wzór umowy
  4. Nr 4 – Oświadczenie o rozliczeniu tej dotacji.  
  5. Nr 5 - Sprawozdanie rozliczenie dotacji

sprawę prowadzi:  Inspektor  Olga Ziętara   tel. 74  8 126 327,  fax. 74  8 126 126

DOCXOśw. konkur. 2019 r. pilka nożna M-lesie do 13 r. życia.docx (14,60KB)

DOCzał. 3 umowa pożytek publiczny 2019 r..doc (178,00KB)
DOCzał. 5 sprawozd. pożytek publicz. 2019 r.doc (201,00KB)
DOCzał.1 oferta pżytek publicz. 2019 r.doc (215,50KB)
 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2386
W tym miesiącu: 43282
Od początku: 24234299
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne