Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 218/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 218/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.11.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 562 554,69 zł, w tym dochody bieżące 27 284 233,61; dochody majątkowe 5 278 321,08 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 286 133,69 zł, w tym wydatki bieżące 25 956 445,80; wydatki majątkowe 5 329 687,89 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

  1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85213 – zmniejszenia o kwotę 2 300 zł z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenia o kwotę 15 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 8 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 21 985 zł, w tym: 8 553 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz 13 432 zł w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa

- dział 855 rozdział 85501 – zwiększenia o kwotę 56 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych

- dział 855 rozdział 85502 – zmniejszenia o kwotę 194 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych

- dział 855 rozdział 85503 – zwiększenia o kwotę 359 zł z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- dział 855 rozdział 85504 – zmniejszenia o kwotę 37 200 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry start”

- dział 855 rozdział 85505 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 8 144 zł w związku z realizacją programu MALUCH+ 2018.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

 

- dział 020 rozdział 02001– przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie leśnictwa,

- dział 600– rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych,

- dział 630 rozdział 63003 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. "Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego",

- dział 630 rozdział 63095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie pozostałej działalności w turystyce,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023, 75095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 754 rozdział 75421 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie zarządzania kryzysowego,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80150 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświaty i wychowania,

- dział 851 rozdział 85153, 85154 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- dział 852 rozdział 85213 – zmniejszenia o kwotę 2 300 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenia o kwotę 15 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 8 000 zł na wypłatę zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 21 985 zł w związku realizacją zadań Ośrodka Pomocy Społecznej,

- dział 854 rozdział 85401 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie pracy świetlic szkolnych,

- dział 855 rozdział 85501 – zwiększenia o kwotę 56 000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,

- dział 855 rozdział 85502 – zmniejszenia o kwotę 194 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- dział 855 rozdział 85503 – zwiększenia o kwotę 359 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- dział 855 rozdział 85504 – zmniejszenia o kwotę 37 200 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start”,

- dział 855 rozdział 85505 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków,

- dział 900- rozdział 90015, 90095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki komunalnej,

- dział 921 rozdział 92109- przeniesienia pomiędzy paragrafami w  związku z realizacją planu w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,

- dział 926 rozdział 92601 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych oraz placów rekreacyjnych.

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 218.xls
XLSzał nr 1 - dochody - zarz 218.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 8018
W tym miesiącu: 202691
Od początku: 15051793
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne