Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 194/A/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 194/A/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.10.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 777 265,06 zł, w tym wydatki bieżące 25 925 271,75 zł; wydatki majątkowe 5 851 993,31 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

 

- dział 630 rozdział 63003 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „""Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego", w ramach Programu  Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,

-dział 801 rozdział 80101 – przeniesienia kwoty 689 zł ze środków zaplanowanych na bieżące remonty przedszkoli ( zaplanowanych w Urzędzie Miasta i Gminy) na plan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów.

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał. nr 1 - 194-A - wydatki .xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2368
W tym miesiącu: 178839
Od początku: 15027941
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne