Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 194/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 194/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.10.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 005 559,06 zł, w tym dochody bieżące 27 360009,87; dochody majątkowe 5 645 549,19 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 777 265,06 zł, w tym wydatki bieżące 25 630 446,53; wydatki majątkowe 6 146 818,53 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011– zmniejszenia o kwotę 644 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 801 rozdział 80153 – zmniejszenia o kwotę 2 769,73 zł z tytułu dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- dział 855 rozdział 85501 – zwiększenia o kwotę 355 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

 

- dział 020 rozdział 02001– przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie leśnictwa,

- dział 600– rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych,

 - dział 630 rozdział 63003 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „"Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze gminy Miedzylesie",

- dział 630 rozdział 63095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie pozostałej działalności w tutystyce,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75011– zmniejszenia o kwotę 644 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 750 rozdział 75023, 75075, 75095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 751 rozdział 75109 –przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z przygotowaniem  i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r,

- dział 754 rozdział 75412 , 75414 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obrony cywilnej,

- dział 851 rozdział 85153 – zmniejszenia o kwotę 2 769,73 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- dział 855 rozdział 85501 – zwiększenia o kwotę 355 000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

dział 900- rozdział 90001, 90005, 90015 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- dział 921 rozdział 92105, 92109- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,

- dział 926 rozdział 92601, 92695 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych oraz placów rekreacyjnych.

 

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 194.xls
XLSzał nr 1 - dochody - zarz 194.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 78
W tym miesiącu: 218428
Od początku: 15067530
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne