Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 190/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 190/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 26.10.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 673 972,79 zł, w tym dochody bieżące 27 028 423,60; dochody majątkowe 5 645 549,19 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 445 678,79 zł, w tym wydatki bieżące 25 298 860,26; wydatki majątkowe 6 146 818,53 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 153 450,88 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę,

- dział 852 rozdział 85213 - zmniejszenia o kwotę 800 zł z tytułu dotacji na opłacenie w IV kwartale 2018 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dział 852 rozdział 85216 - zwiększenia o kwotę 29 100 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie

wypłat zasiłków stałych,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 25 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę dla uczniów świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 2 - wydatki - zarz .xls
XLSzał nr 1 - dochody - zarz .xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2259
W tym miesiącu: 227851
Od początku: 15076953
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne