Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 186/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 186/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19.10.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 467 221,91 zł, w tym dochody bieżące 26 821 672,72; dochody majątkowe 5 645 549,19 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 238 927,91 zł, w tym wydatki bieżące 25 092 109,38; wydatki majątkowe 6 146 818,53 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011 – zwiększenia o kwotę 3 012 zł z tytułu dotacji na zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,

- dział 751 rozdział 75109 - zwiększenia o kwotę 55 380 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r,

- dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 473 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011 – zwiększenia o kwotę 3 012 zł na zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,

- dział 751 rozdział 75109 - zwiększenia o kwotę 55 380 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r,

- dział 801– rozdział 80101 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją bieżącej działalności Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu,

- dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 473 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r,

dział 900- rozdział 90015, 90095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Różanka.

 

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 186.xls
XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 186.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7164
W tym miesiącu: 232756
Od początku: 15081858
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne