Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR171/2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

ZARZĄDZENIE nr171/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 07.09.2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. w zw. z art. 2. ust. 2. pkt 8)  ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), art. 33. ust. 3. i ust. 5. ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji

Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierzam sekretarzowi Urzędu 

Miasta i Gminy Międzylesie. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym 

Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem 

zarządzenia.

 

§ 3.

1.W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji 

podejmowanych czynności wprowadza się:

 

  1. rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
  2. wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym  

Inspektorem.

 

§ 4.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu do 

zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

 

§ 5.

 Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy 

Międzylesie do prowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia 

popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

§ 6.

 Traci moc Zarządzenie nr 199/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 

listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania 

wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z 

nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie 

Miasta i Gminy Międzylesie, wraz ze zmianami.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia 171 - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.doc
DOCzał nr 2 do zarz 171 - Rejestr Powiadomień-1.doc
DOCZałącznik nr 3 do Zarządzenia 171.doc


 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6258
W tym miesiącu: 119197
Od początku: 12641742
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne