Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 167/2018 z dnia 31.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 167/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 584 646,80 zł, w tym dochody bieżące 26 815 472,72 zł; dochody majątkowe 6 769 174,08 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 391 852,80 zł, w tym wydatki bieżące 25 085 909,38; wydatki majątkowe 7 305 943,42 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85230 - zmniejszenia o kwotę 5 000 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

 

2. Zmiany w planie wydatków dokonano z tytułu:

dział 600– rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych

- dział 750 rozdział 75023, 75075 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 851– rozdział  85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dział 852 rozdział 85230 - zmniejszenia o kwotę 5 000 zł na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,

-dział 855 rozdział 85505 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku  w Międzylesiu”,

dział 900- rozdział 90001, 90015 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego.

dział 921 rozdział 92105 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w  związku z organizacją dożynek gminnych,

- ział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych.

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 -dochody - zarz 167 .xls
XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 167 .xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2684
W tym miesiącu: 251549
Od początku: 15100651
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne