Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 157/2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 157/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20.08.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 549 437,84 zł, w tym dochody bieżące 26 654 404,82 zł; dochody majątkowe 6 769 174,08 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 356 643,84zł, w tym wydatki bieżące 24 940 162,36ł; wydatki majątkowe 7 416 481,48 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75109 – zwiększenia o kwotę 37 662 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r,

- dział 852 rozdział 85216 - zwiększenia o kwotę 19 900 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

 

2. Zmiany w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75109 – zwiększenia o kwotę 37 662 zł na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r,

- dział 801 rozdział 80195 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie pozostałej  działalności w oświacie,

- dział 852 rozdział 85216 - zwiększenia o kwotę 19 900 zł na wypłatę zasiłków stałych.

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 - dochody -zarz 157.xls (6,50KB)
XLSzał nr 2 - wydatki -zarz 157.xls (8,50KB)
 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6571
W tym miesiącu: 213323
Od początku: 22836993
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne