Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 141/2018 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 141/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 24.07.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 099 986,49 zł, w tym dochody bieżące 26 654 404,82 zł; dochody majątkowe 6 445 581,67 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 907 192,49 zł, w tym wydatki bieżące 24 861 432,32 zł; wydatki majątkowe 7 045 760,17 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

dział 852 rozdział 85215 -  zwiększenia o kwotę 344 zł z tytułu dotacji z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r.

 

2. Zmiany w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadania pn” "Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich" w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska- Polska,

- dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 344 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r.

 

 

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał. nr 1 - Zarządzenia nr 141.xls (6,50KB)
XLSzał. nr 2 - Zarządzenia nr 141.xls (6,50KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2359
W tym miesiącu: 204885
Od początku: 22828555
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne