E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 132/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 132/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 i 4 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 096 811,49 zł, w tym dochody bieżące 26 651 229,82 zł; dochody majątkowe 6 445 581,67 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 904 017,49 zł, w tym wydatki bieżące 24 858 257,32 zł; wydatki majątkowe 7 045 760,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80153 - zwiększenia o kwotę 69 918 zł z tytułu dotacji  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- dział 855 rozdział 85501 – zmniejszenia o kwotę 679  000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych,

- dział 855 rozdział 85503 – zwiększenia o kwotę 57 zł z tytułu dotacji na realizację zadań, związanych z przyznawaniem  Kart Dużej Rodziny,

- dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 279 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę „świadczeń dobry start”.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

 

- dział 010 rozdział 01095– przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie rolnictwa,

- dział 600– rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023, 75075 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

- dział 801 rozdział 80101- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu zadań bieżących w zakresie oświaty oraz w ramach realizacji projektu pn.” Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie, w ramach RPO WD 2014-2020 EFRR,

- dział 801 rozdział 80153 - zwiększenia o kwotę 69 918 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- dział 851 rozdział 85153 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie zwalczania narkomanii,

- dział 854 rozdział 85401 - – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją wypłat stypendium dla uczniów ,

- dział 855 rozdział 85501 – zmniejszenia o kwotę 679  000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,

- dział 855 rozdział 85503 – zwiększenia o kwotę 57 zł na realizację zadań, związanych z przyznawaniem  Kart Dużej Rodziny,

- dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 279 000 zł z tytułu na wypłatę „świadczeń dobry start”,

dział 900- rozdział 90015 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego.

dział 900- rozdział 90095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn.” "Nie zapominamy - etap 2", w ramach INTERREG VA Republika Czeska-Polska.

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 132.xls (7,50KB)
XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 132.xls (25,00KB)
XLSXzał nr 3 - zarz 132.xlsx (26,47KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1234
W tym miesiącu: 44163
Od początku: 24176241
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne