Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 77/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 77/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.04.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 287 838,92 zł, w tym dochody bieżące 26 794 119,25 zł; dochody majątkowe 6 493 719,67 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 975 044,92 zł, w tym wydatki bieżące 25 139 028,17 zł; wydatki majątkowe 6 836 016,75 zł.

 

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.  Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 854 rozdział 85415 - zwiększenia o kwotę 41 600 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 600 - rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75075 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 80103, 80110, 80148 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania,

- dział 854 rozdział 85401 -  przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie działalności świetlic szkolnych,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 41 600 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dział 900- rozdział 90001, 90015  - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki komunalnej,

- dział 926 rozdział 92601 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych.

 

 

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał. nr 1 - zarz. nr 77.xls (27,00KB)
XLSzał. nr 2 - zarz. nr 77.xls (36,00KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1290
W tym miesiącu: 208042
Od początku: 22831712
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne