Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 56/A/2018 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 56/A/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.03.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 944 189,67 zł, w tym dochody bieżące 26 552 823,70  zł; dochody majątkowe 6 391 365,97 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 631 395,67 zł, w tym wydatki bieżące 24 811 808,92 zł; wydatki majątkowe 6 819 586,75 zł.

 

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.  Zmian w planie dochodów i  wydatków dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85215 -  zmniejszenia o kwotę 688 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r,

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1- dochody - zarz 56-A.xls (27,50KB)
XLSzał nr 2- wydatki - zarz 56-A.xls (27,50KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2208
W tym miesiącu: 189143
Od początku: 22812813
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne