E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 237/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 146/2012 z dnia 31.08.2012 r. w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu

ZARZĄDZENIE NR 237/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie nr 146/2012 z dnia 31.08.2012 r. w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy  w Międzylesiu

 

§ 1.

1.§ 5 otrzymuje brzmienie:

Wykaz pozostałych programów używanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu w Referacie Finansowym firmy Systemy komputerowe „RADIX”

1. System Ewidencji Środków Trwałych „STW+”

2. System Fakturowania „FAKTURA +”

3.  System Płacowy „PŁACE +”

4. System Obsługi Kasy „KASA+”

5. System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości „POGRUN +”

6. System Windykacji Opłat i Podatków „WIP+”

7. System do ewidencji i naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi „GOK+”

8. System do naliczania podatku od środków transportowych „POST+”.

 

Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez autora programu.

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został  w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn.zm.) z wyłączeniem kont zespołu 5 – „Koszty wg działalności i ich rozliczenie” oraz kont zespołu 6 „Produkty”  należy traktować jako minimalną liczbę kont syntetycznych. Może być on ograniczony jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych, nie występujących w jednostce lub uzupełniony o konta niezbędne, zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi wykazu kont.

3. § 10:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 Środki trwałe (konto 011) –na tym koncie podlegają ewidencji środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł w księdze inwentarzowej prowadzonej w systemie komputerowym.

- ust.2 otrzymuje brzmienie – „Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017.2343 tj. z późn. zm.).

4. § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Pozostałe środki trwałe o wartości wyższej od 10 % wartości środków trwałych ( tj. kwoty powyżej 3 500 zł) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej prowadzonej w systemie komputerowym i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – „Zużycie materiałów i energii ” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Szczegółowe zasady kwalifikowania środków do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków trwałych w używaniu” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji gospodarki majątkiem gminy, w tym w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

§ 2

 

W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 146./2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z 31 sierpnia 2012 r.

- pkt. 2. Konta pozabilansowe

- skreśla się Konto 975 - "Wydatki strukturalne"

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1136
W tym miesiącu: 40861
Od początku: 24172939
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne