Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NR 235/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 196/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem gminy w tym w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie

ZARZĄDZENIE NR 235/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 196/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem gminy w tym w Urzędzie Miasta i Gminy  Międzylesie.

 

§ 1

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„Za środki trwałe uważa się składniki majątku, o wartości początkowej powyżej 3 500 zł”.

2. § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie :

 „ Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie 10% wartości środków trwałych”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

   § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK