Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”

Brak opisu obrazka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm) - Opublikowane w dniu 19.06.2018 r. Nr 500139596-N- 2018

Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty.

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu  „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2018 r. pod nr 566324-N-2018, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, do terminu składania ofert , czyli do 14 czerwca 2018 r. do godz. 11:00 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

Informacja o wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki

Brak opisu obrazka

DOCXZaproszenie.docx (725,17KB)

PDFzaproszenie.pdf (13,85MB)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/64d49598-b866-4b74-bb62-83d8301815f5

Załącznik nr 8: PDFprojekt architektura.pdf (10,64MB)PDFprojekt instalacji elektrycznej.pdf (968,84KB)PDFprojekt instalacji sanitarnych.pdf (373,66KB)PDFtechnologia żywienia.pdf (164,56KB)

Załącznik nr 9: PDFSTWiOR.pdf (34,06MB)

Załącznik nr 10:PRDumig m-lesie żłobek- rob bud.prd (40,36KB)PRDumig m-lesie żłobek - inst elektr.prd (39,49KB)PRDumig m-lesie żłobek- inst sanit.prd (32,82KB)