E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne – Etap 1 – droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 15.06.2018 r. Nr 574331-N- 2018.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

DOCXSIWZ.docx (753,29KB)

PDFSIWZ.pdf (25,94MB)

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b555b9b8-d710-4985-92b0-4abb23bc6d3a

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

DOCSST Strona tytułowa Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (38,50KB)DOCD000000- Wymagania ogólne - Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (173,50KB)DOCD010000-roboty pomiarowe - Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (63,50KB)DOCD020000-roboty ziemne wykopy i nasypy Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (176,00KB)DOCD030101-odwodnienie - przepusty pod drogą -Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (135,00KB)DOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (72,50KB)DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (111,00KB)DOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (146,50KB)DOCD060000 -roboty wykończeniowe - Dr nr 3235 D.doc (75,00KB)DOCD060301- ścinanie i uzupełnienie poboczy-Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (72,00KB)DOCD060401rowy i inne-Droga Domaszków - Długopole Grn.doc (64,00KB).

PDFKONSTRUKCJA PRZEPUSTU I ŚCIANY CZOŁOWEJ.pdf (251,92KB)

PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz 3.pdf (1,48MB)

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C, KM 1+755.pdf (284,13KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 240
W tym miesiącu: 35568
Od początku: 24384460
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne