Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 73/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr 73/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.),  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.), uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie oraz zarządzenia nr 201/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości na cele nierolnicze, zarządzenia nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, zarządzenia nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej
w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie i zarządzenia nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości na cele rolne stanowiących własność Gminy Międzylesie – zarządzam, co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone w miejscowościach: Długopole Górne, Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Lesica, Michałowice, Nagodzice, Nowa Wieś, Pisary, Roztoki, Różanka, Smreczyna, Szklarnia, wykazane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/2018

z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 4/2018

W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu rocznego w zł*

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

 1.  

Nagodzice

dz. 124/2

 SW1K/00044170/1

0,09 ha

Działka gruntowa niezabudowana

14MN38 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

13,77 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Szklarnia

dz. 52

SW1K/00043824/4

0,05 ha

Działka gruntowa niezabudowana

22MN1 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

7,65 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Szklarnia

dz. 172

 SW1K/00043824/4

0,03 ha

Działka gruntowa niezabudowana

22MN2/ME - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza/ zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym

4,59 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Szklarnia

dz. 220

 SW1K/00043824/4

0,51 ha

Działka gruntowa niezabudowana

22R15 – tereny użytków rolnych

78,03 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Smreczyna

dz. 44/2

SW1K/00044172/5

0,27 ha

Działka gruntowa niezabudowana

21R7 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

41,31 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Smreczyna

dz. 131/1

SW1K/00044172/5

0,24 ha

Działka gruntowa niezabudowana

21R9 – tereny użytków rolnych – uprawy polowe

36,72 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Smreczyna

dz. 204

SW1K/00044172/5

0,75 ha

Działka gruntowa niezabudowana

21R21– tereny użytków rolnych – uprawy polowe

114,75 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Różanka

dz. 197/10

SW1K/00043990/8

0,38 ha

Działka gruntowa niezabudowana

20R30 – tereny użytków rolnych

57,14 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Różanka

cz. dz. 334/2

SW1K/00043990/8

2,43 ha

Działka gruntowa niezabudowana

20R8 – tereny użytków rolnych

371,79 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Różanka

dz. 344/3

SW1K/00043990/8

0,20 ha

Działka gruntowa niezabudowana

20R8 – tereny użytków rolnych

30,60 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Roztoki

dz. 112/1

SW1K/00044169/1

0,81 ha

Działka gruntowa niezabudowana

19R39 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

123,93 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Pisary

dz. 15/3

SW1K/00043830/9

1,10 ha

Działka gruntowa niezabudowana

17R1 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

168,30 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Pisary

dz. 19/1

SW1K/00043830/9

0,24 ha

Działka gruntowa niezabudowana

17R1 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

36,72 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Pisary

dz. 191/10

SW1K/00043830/9

0,2451 ha

Działka gruntowa niezabudowana

17MN13 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

37,50 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Pisary

dz. 242/2

SW1K/00043830/9

0,29 ha

Działka gruntowa niezabudowana

17R1 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

44,37 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Nowa Wieś

dz.61/7

Kłodzko 55522

0,82 ha

Działka gruntowa niezabudowana

16MN7 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

125,46 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Nagodzice

dz. 210/2

SW1K/00044170/1

0,23 ha

Działka gruntowa niezabudowana

14R26 – tereny użytków polowych

35,19 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Michałowice

dz. 95/2

SW1K/00043822/0

0,0251 ha

Działka gruntowa niezabudowana

13MN2 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

314,90 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Jaworek

dz. 67/2

Kłodzko 36980

 

0,02 ha

Działka gruntowa niezabudowana

9MN1/ME - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza;/zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym

9R11 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

125,46 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Goworów

dz. 276

SW1K/00044173/2

0,98 ha

Działka gruntowa niezabudowana

8ZLp5 - tereny projektowanych lasów i zadrzewień

149,94 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Goworów

dz. 277

SW1K/00044173/2

0,82 ha

Działka gruntowa niezabudowana

8R21 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

125,46 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Gajnik

dz. 104/2

SW1K/00043828/2

0,12 ha

Działka gruntowa niezabudowana

6MN14 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

18,36 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Gajnik

dz. 145

SW1K/00043828/2

0,03 ha

Działka gruntowa niezabudowana

6R8 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

4,59 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Gajnik

dz. 201

SW1K/00043828/2

0,93 ha

Działka gruntowa niezabudowana

6MN2/ME - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza; /zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym

142,29 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Gajnik

dz. 229

SW1K/00043828/2

0,09 ha

Działka gruntowa niezabudowana

6R12 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

13,77 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Gajnik

dz. 269

SW1K/00043828/2

0,06 ha

Działka gruntowa niezabudowana

6R4 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

9,18 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Domaszków

dz.107/1

SW1K/00044068/3

 

0,01 ha

Działka gruntowa niezabudowana

4R1 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

1,53 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Domaszków

dz. 410

SW1K/00044068/3

 

0,3041 ha

Działka gruntowa niezabudowana

4MN14 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

4R6 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

46,53 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Domaszków

dz. 563/2

SW1K/00044068/3

0,4318 ha

Działka gruntowa niezabudowana

4R26 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

66,07 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Domaszków

dz. 581

SW1K/00044068/3

0,6485 ha

Działka gruntowa niezabudowana

4R4 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

99,22 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Domaszków

dz. 609

SW1K/00044068/3

0,2229 ha

Działka gruntowa niezabudowana

4MN1/RM - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza/ zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych

34,10 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Domaszków

dz. 683

SW1K/00044068/3

0,0676 ha

Działka gruntowa niezabudowana

4MN29/RM - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza/  zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych

10,34 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Długopole Górne

dz.387/12

SW1K/00043825/1

1,04 ha

Działka gruntowa niezabudowana

5R8 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

159,12 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Długopole Górne

dz.479/1

SW1K/00043825/1

0,16 ha

Działka gruntowa niezabudowana

5R8 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

24,48 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Długopole Górne

dz.622

SW1K/00043825/1

0,40 ha

Działka gruntowa niezabudowana

5R7 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

61,20 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

cz. dz. 21/3

SW1K/00044209/4

5,9 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12R10 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

902,70 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 53/4

SW1K/00044209/4

0,10 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12R10 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

15,30 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 53/5

SW1K/00044209/4

0,12 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12MN3 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

18,36 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 61/2

SW1K/00044209/4

0,40 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12R10 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

61,20 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 65

SW1K/00044209/4

0,23 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12R10 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

35,19 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 78/6

SW1K/00044209/4

0,01 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12MN12 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

1,53 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 109/1

SW1K/00044209/4

0,05 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12R6 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

7,65 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 111

SW1K/00044209/4

0,13 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12MN9 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

19,89 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 169/1

SW1K/00044209/4

0,26 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12R6 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

39,78 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 284/4

SW1K/00044209/4

0,04 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12R9 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

6,12 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Lesica

dz. 290

SW1K/00044209/4

0,25 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12R5 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

38,25 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Gniewoszów

dz. 131

SW1K/00043993/9

0,02 ha

Działka gruntowa niezabudowana

12MN3/RM - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza/ zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych

3,06 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Gniewoszów

dz. 132

SW1K/00043993/9

0,02 ha

Działka gruntowa niezabudowana

7MN3/RM - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza/ zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych

3,06 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Gniewoszów

dz. 328

SW1K/00043993/9

0,47 ha

Działka gruntowa niezabudowana

7R13 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

71,91 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

 1.  

Gniewoszów

dz. 361/4

SW1K/00089761/8

 

0,24 ha

Działka gruntowa niezabudowana

7R13 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

36,72 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 31.12.2020 r.

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Zmniejszenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie powoduje waloryzacji czynszu.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 25.04.2018 r. do dnia 15.05.2018 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 27)

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6058
W tym miesiącu: 173182
Od początku: 22796852
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne