E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 45/A/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 45/A/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28.02.2018 r.

                w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

                                                                       § 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 237 440,67 zł, w tym dochody bieżące 26 553 167,70  zł; dochody majątkowe 6 684 272,97 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach 31 924 646,67 zł, w tym wydatki bieżące 24 755 503,72 zł; wydatki majątkowe 7 169 142,95 zł.

 

                                                                       § 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

 Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85230 -  zmniejszenia o kwotę 5 900 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

- dział 855 rozdział 85502 – zmniejszenia o kwotę 3 000 zł z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych,

 

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

 

-dział 600 - rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 754 rozdział 75414 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie obrony cywilnej,

- dział 852 rozdział 85230 -  zmniejszenia o kwotę 5 900 zł  na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

- dział 855 rozdział 85502 – zmniejszenia o kwotę 3 000 zł  na realizację świadczeń rodzinnych,

dział 900- rozdział 90001,90015 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki ściekowej  i ochrony wód oraz oświetlenia ulicznego,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1-dochody - zarz 45-A.xls (6,50KB)
XLSzał nr 2-wydatki - zarz 45-A.xls (13,50KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1178
W tym miesiącu: 44107
Od początku: 24176185
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne