E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO NAD MORZEM W 2018 ROKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH Z GMINY MIĘDZYLESIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2018 r.

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 luty 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.15 oraz art.11 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 poz.1817 ), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 poz. 1300 ) oraz uchwały Nr XXX IV/187/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza:

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO NAD MORZEM W 2018 ROKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH Z GMINY MIĘDZYLESIE

 

1. Rodzaj zadania:

1/ Organizacja wypoczynku letniego nad morzem w 2018 r. dla dzieci i młodzieży w grupie wiekowej 7-17 lat z rodzin niezamożnych z Gminy Międzylesie w okresie wakacyjnym.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Środki na realizację zadania w roku 2018 wynoszą 20.000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych )

 

3. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana organizacji, której oferta będzie najkorzystniejsza i wypłacona zostanie jednorazowo w terminie do 30 dni po zawarciu umowy, na rachunek bankowy Dotowanego.

4. Termin realizacji zadania :

Wypoczynek letni należy zorganizować w okresie od 01 lipca – 29 sierpnia 2018 r.

 

5. Warunki realizacji zadania:

1. Składający ofertę winien spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r poz.1817 ze zm.) oraz posiadać uprawnienia i doświadczenie do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.

2. Oferent sporządzi harmonogram zajęć dla uczestników wypoczynku przez okres pobytu.

3. Organizator wypoczynku zorganizuje co najmniej 2 wycieczki krajoznawczo-turystyczne poza

miejscem zakwaterowania.

4. Uczestnicy wypoczynku zostaną objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

5. Miejsce wypoczynku zostanie zorganizowane nad morzem.

6. Organizator wypoczynku zapewni w każdy dzień tygodnia 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolację ).

7. Organizator będzie na bieżąco informował rodziców ( prawnych opiekunów dzieci ) o wszelkich zdarzeniach, które dotyczą ich dzieci, mając na względzie ich bezpieczeństwo i stan zdrowia.

8. Rozliczenie dotacji przez Dotowanego nastąpi w formie sprawozdania określonego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 poz. 1300) załącznik nr 5.

 

6. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.03.2018 roku do godz. 8.00

2. Miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu Plac Wolności 1,

57-530 Międzylesie.

3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej „ Organizacja wypoczynku letniego

2018 r nad morzem dla dzieci i młodzieży z Gminy Międzylesie. ”

4. Nie będą przyjmowane wnioski przysyłane drogą elektroniczną.

5. W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawierającej wyżej wymienionych oznaczeń,

Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia koperty przed

upływem terminu składania ofert.

6. Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest umieszczenie przez pracownika sekretariatu. daty wpływu

na kopercie z ofertą .

7. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane oferentowi bez ich

otwierania .

8.Oferent sporządzi na druku oferty szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulację przewidywanych

kosztów zadania publicznego określonego w dziale. IV przedmiotowego rozporządzenia.

 

9. Oferta musi być sporządzona wg. wzoru ( zał. Nr 1) Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 poz. 1300 ) do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu Referat Organizacyjny pokój nr 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu www. bip.miedzylesie.pl

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 9.00 powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

Komisja sprawdzi kompletność i prawidłowość złożonych ofert oraz dokona ich oceny na podstawie określonych kryteriów:

1. Liczba dzieci objętych projektem – 30 %

2. Cena osobo/dnia ( brutto ) jednego dziecka ( uwzględniając koszty dojazdu ) – 60 %

3. Miejsce wypoczynku nad morzem – 5 %

4. Harmonogram zajęć określony ofertą – 5 %

 

8.Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy:

1.w roku poprzednim tj. 2017 wartość dotacji na wypoczynek letni wyniosła 20.000 zł

2.w roku 2018 r. wartość dotacji przeznaczona na wypoczynek letni wynosi 20.000 zł

 

9. Oferta powinna zawierać:

1. Uzupełniony i podpisany przez osoby upoważnione – załącznik nr 1.

2.Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami konkursu - załącznik nr 2.

3.Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Starostwa w zależności od miejsca rejestracji podmiotu ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia) .

4. W przypadku organizacji korzystającej z dotacji Gminy Międzylesie, oświadczenie o rozliczeniu tej dotacji - załącznik nr 4.

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

Załączniki:

  1. Nr 1 – oferta.

  2. Nr 2 – oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się

z warunkami konkursu.

  1. Nr 3 - wzór umowy.

  2. Nr 4 – oświadczenie o rozliczeniu dotacji.

  3. Nr 5 – sprawozdanie rozliczenie dotacji.

dostępne wraz z ogłoszeniem na stronie www. bip.miedzylesie.pl

sprawę prowadzi : Olga Ziętara Inspektor Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie tel. 74 8 126 327 w.17

 

Międzylesie dnia 26 luty 2018 r.

DOCzał.1 oferta pżytek publicz. 2018 r #.doc (211,50KB)

DOCoswiadcz. wypoczynek 2018 r. zał .nr 2 #.doc (35,00KB)

DOCzał. 3 umowa pożytek publiczny 2018r #.doc (170,00KB)

DOCoświadcz. wypocz. 2018 r. zał nr 4 #.doc (28,00KB)

DOCzał. 5 sprawd. pożytek publicz. 2018 r #.doc (197,50KB)

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2271
W tym miesiącu: 47401
Od początku: 24302024
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne